Modernus atliekų tvarkymas

Regione įdiegta konteinerių identifikavimo sistema, mišrios komunalinės atliekų apdorojamos mechaninio biologinio apdorojimo įrenginiuose.

Atliekų kiekis mažėja

Šiaulių regiono nepavojingų atliekų sąvartyne pašalinamų komunalinių atliekų kiekis kasmet mažėja.

Karjera

VIEŠOJI ĮSTAIGA ŠIAULIŲ REGIONO ATLIEKŲ TVARKYMO CENTRAS IEŠKO 

DIREKTORIAUS PAVADUOTOJO (-OS)

 Darbo funkcijos:

 • Privalo turėti aukštąjį universitetinį išsilavinimą.
 • Būtina turėti ne mažesnę kaip 3 metų panašaus pobūdžio veiklos patirtį ir ne mažiau kaip 1 metų vadovaujamo darbo patirtį.
 • Išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus, Europos Sąjungos teisės aktus, Lietuvos Respublikos Aplinkos ministro įsakymus bei kitus teisės aktus, reglamentuojančius valstybinės ir regioninės komunalinių atliekų tvarkymo sistemos organizavimą, plėtojimą ir administravimą.
 • Išmanyti atliekų tvarkymo, sąvartynų eksploatavimo specifiką, atliekų tvarkymo būdus, Įstaigos naudojamos technikos, įrenginių ir mechanizmų veikimą bei galimybes.
 • Mokėti valdyti informaciją, ją kaupti, sisteminti, analizuoti, apibendrinti informaciją, rengti išvadas, sklandžiai dėstyti mintis, pasižymėti organizuotumu, iniciatyvumu, sąžiningumu, greitai orientuotis, gebėti savarankiškai planuoti ir organizuoti veiklą, spręsti metodologines Įstaigos veiklos problemas.
 • Mokėti planuoti ir organizuoti savo bei kolektyvo darbą.
 • Mokėti anglų kalbą ne mažesniu kaip B1 lygiu.
 • Mokėti analitiškai įvertinti ir apibendrinti problemas, savarankiškai pasirinkti problemų sprendimo būdus, apibrėžti tikslus bei uždavinius, sugebėti atlikti priimamų sprendimų poveikio analizę bei turėti skubių sprendimo priėmimo, organizacinių gebėjimų, veiklos planavimo įgūdžių.
 • Būti susipažinusiam su teisės aktais, reglamentuojančiais viešuosius pirkimus.
 • Mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu, Įstaigoje naudojamomis kompiuterinėmis programomis, t. y. dokumentų valdymo, viešųjų pirkimų, atliekų apskaitos ir pan. sistemomis.
 • Išmanyti raštvedybos taisyklių reikalavimus, gamybinės veiklos ataskaitų rengimo principus, darbuotojų vadybos pagrindus, gamybos kokybės kontrolės būdus.

Kvalifikaciniai reikalavimai:

 • Vadovauti Įstaigos valdymo schemoje pavestų tarnybų darbui, rengti veiklos planus.
 • Užtikrinti ritmingą ir sklandų priskirtų tarnybų darbą, organizuoti ir koordinuoti kokybišką tiesiogiai pavaldžių Įstaigos darbuotojų darbą.
 • Organizuoti Įstaigos veiklą ir siekti sklandaus Įstaigai priskirtų užduočių įgyvendinimo, t. y. būti atsakingu už:
  • Atliekų tvarkymo tarnybos bei Atliekų priėmimo aikštelių tarnybos darbą ir šių tarnybų prižiūrimų atliekų surinkimo, tvarkymo objektų eksploatavimą;
  • uždarytų Šiaulių regiono sąvartynų priežiūrą;
  • Įstaigos įrengimų ir mechanizmų tinkamą eksploatavimą;
  • Atliekų tvarkymo ir apdorojimo įrenginių tinkamo veikimo kontrolę.
  • Kontroliuoti, kad būtų teisingai vykdoma atliekų susidarymo ir tvarkymo apskaita vieningoje gaminių, pakuočių ir atliekų apskaitos informacinėje sistemoje (toliau – GPAIS) bei kitose įstaigos turimose atliekų tvarkymo apskaitos programose.
  • Kuruoti pavaldžių padalinių veiklą, analizuoti jų veiklos rezultatus bei teikti pasiūlymus dėl veiklos tobulinimo.
  • Rengti ir pateikti ataskaitas Įstaigos direktoriui apie pavaldžių Įstaigos tarnybų veiklą bei atliktą darbą, jomis neapsiribojant.
  • Inicijuoti, organizuoti ir kontroliuoti viešųjų pirkimų procedūras, tiesiogiai susijusias su šiame pareigybių aprašyme nurodytų funkcijų ir uždavinių vykdymu. Padėti ruošti priskirtų tarnybų reikalingų paslaugų viešųjų pirkimų dokumentus (paraiškas, technines specifikacijas bei sutarties sąlygas ir kt.). Įstaigos vadovo sprendimu, kontroliuoti viešųjų pirkimų būdu parinktų Tiekėjų sutartinių įsipareigojimų vykdymą.
  • Analizuoti Įstaigos veiklą ir rengti pasiūlymus jai gerinti.
  • Pagal kompetenciją rengti planavimo, įskaitant strateginį ir finansų planavimą, dokumentus, Įstaigos veiklos ataskaitas, bei teikti juos suinteresuotoms institucijoms.
  • Laikytis ir kontroliuoti, kad pavaldūs darbuotojai laikytųsi darbo saugos, priešgaisrinės saugos, elektros saugos reikalavimų.
  • Vykdyti kitus Įstaigos direktoriaus įsakymus ir nurodymus.

Pastaba. Bus sudaroma terminuota darbo sutartis, vadovaujantis LR darbo kodekso patvirtinimo, įsigaliojimo ir įgyvendinimo įstatymo 41 str. 4 p.

Pareiginiai nuostatai

Priskaitomas mėnesinio pareiginio darbo užmokesčio dydis: 2 125 Eur (bandomuoju laikotarpiu), 2 500 Eur (pasibaigus bandomajam laikotarpiui)

 ! Pretendentai pateikia gyvenimo aprašymą.

Pretendentų konfidencialumą ir asmens duomenų apsaugą garantuojame.

Dokumentus prašome siųsti elektroniniu paštu info@sratc.lt.

Kandidatų dokumentų lauksime iki 2021 m. vasario 10 d. 12 val. 00 min.

Pretendentų atrankos būdas – darbo pokalbis. Apie kvietimą į darbo pokalbį iš anksto informuosime tik atrinktus kandidatus CV nurodytu elektroniniu paštu.

Dėl išsamesnės informacijos galite kreiptis į Šiaulių regiono atliekų tvarkymo centras administraciją tel. (8 41) 52 00 02.

 

 

Paskutinį kartą redaguota: 2021-02-26

Jei neradote informacijos, susisiekite su mumis:

 • info@sratc.lt
 • (8 41) 42 15 99 arba (8 41) 52 07 61

Pramonės g. 15-71, LT-78137 Šiauliai, Tel. (8 41) 520 002, El. paštas: info@sratc.lt. Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre. Juridinio asmens kodas:
145787276. PVM mokėtojo kodas: LT457872716.