Naujienos

Visuomenė kviečiama bendradarbiauti rengiant Šiaulių regiono atliekų prevencijos ir tvarkymo 2021-2027 m. planą

2022 11 21


VšĮ Šiaulių regiono atliekų tvarkymo centras organizuoja ir vykdo Šiaulių regiono atliekų prevencijos ir tvarkymo 2021–2027 m. plano (toliau – Planas) rengimą, kuris atnaujina 2014 m. lapkričio 11 d. Šiaulių regiono plėtros tarybos sprendimu Nr. 51/5S-50 patvirtintą Šiaulių regiono atliekų tvarkymo 2014–2020 m. planą. Plano tikslas – suderinti Šiaulių regiono (Akmenės r., Joniškio r., Kelmės r., Pakruojo r., Radviliškio r. Šiaulių r. ir Šiaulių m.) savivaldybių veiksmus, organizuojant komunalinių atliekų tvarkymo sistemas ir steigiant kelioms savivaldybėms bendrus atliekų naudojimo ar šalinimo įrenginius. Šio plano projekte bus numatytos priemonės, užtikrinančios Valstybiniame atliekų prevencijos ir tvarkymo 2021–2027 metų plane nustatytų užduočių įgyvendinimą.

Taip pat pradėtas Plano strateginio pasekmių aplinkai vertinimo (SPAV) procesas, todėl kviečiame į jį aktyviai įsitraukti visuomenę.

SPAV metu bus nustatomos galimos reikšmingos Plano pasekmės aplinkai, konsultuojamasi su visuomene ir institucijomis, atsakingomis už aplinkos, sveikatos, kultūros vertybių, saugomų teritorijų apsaugą.

SPAV ataskaita bus ruošiama pagal šiuo metu parengtą ir SPAV subjektams pateiktą derinimui vertinimo apimties nustatymo dokumentą, kuris apibrėžia SPAV ataskaitos turinį, teiktinos informacijos apimtį, naudotinus vertinimo metodus. Kai bus parengti Plano ir SPAV ataskaitos projektai, visuomenė bus viešai su jais supažindinta.

VšĮ Šiaulių regiono atliekų tvarkymo centras jau dabar laukia visuomenės pasiūlymų dėl Plano, atliekų tvarkymo sistemos tobulinimo ir plano SPAV.

Kontaktinis asmuo Plano rengimo klausimais – VšĮ Šiaulių regiono atliekų tvarkymo centro Administracijos vadovė Ernesta Ručinskienė, mob. 8 646 87 445, el. p. e.rucinskiene@sratc.lt, SPAV klausimais – UAB „Ekokonsultacijos“ aplinkos apsaugos specialistė Jolanta Graudinytė, mob. 8 656 67 290, el. p. jolanta@ekokonsultacijos.lt. Pasiūlymus Planui bei SPAV prašome teikti nurodytais el. pašto adresais.

Su SPAV apimties nustatymo dokumentu galima susipažinti čia.