Šiaulių regiono nepavojingų atliekų sąvartynas

Šiaulių regiono nepavojingų atliekų sąvartynas

Jurgeliškių k. 9 (buvęs Aukštrakių), Šiaulių rajonas

Žemėlapis

Tel.:  (0 41) 42 15 99
         (0 41) 52 07 61
          0 699 77 833

Atliekos priimamos:

I–V   8:00–17:00 val.
VII  10:00–16:00 val.

Šeštadieniais atliekos nepriimamos.

Švenčių dienomis atliekos priimamos įprastu laiku.Kokias atliekas galima šalinti nepavojingų atliekų sąvartyne?
 • Komunalines atliekas;
 • Kitas atliekas, kurios nepriskiriamos pavojingoms atliekoms pagal Atliekų tvarkymo
  taisyklėse pateiktą pavojingų atliekų apibrėžimą;
 • Stabilias, nereaguojančias (pvz., sukietintas ar sustiklintas) pavojingas atliekas, iš
  kurių išplaunamas filtratas yra ekvivalentiškas filtratui, išplaunamam iš nepavojingų atliekų.
Kokias atliekas draudžiama šalinti nepavojingų atliekų sąvartyne?
 • skystas atliekas;
 • sprogstamąsias, oksiduojančias, labai degias, degias ir ėsdinančias atliekas, pasižyminčias viena ar keliomis pavojingomis savybėmis, nurodytomis 2014 m. gruodžio 18 d. Komisijos reglamento (ES) Nr. 1357/2014, kuriuo pakeičiamas Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2008/98/EB dėl atliekų ir panaikinančios kai kurias direktyvas III priedas (OL 2014 L 365, p. 89), III priede „Savybės, dėl kurių atliekos tampa pavojingos“;
 • infekuotas ir kitas medicinines atliekas;
 • kūno dalis ir (ar) organus, susidarančius sveikatos priežiūros ar veterinarijos įstaigose;
 • ozono sluoksnį ardančias medžiagas (šaldymo agentus, halonus ir kt.) bei šias medžiagas turinčią įrangą;
 • smulkintas bei nesmulkintas padangas;
 • pramoninių ir automobiliams skirtų baterijų ir akumuliatorių atliekas. Šalinti sąvartynuose leidžiama tik baterijų ir akumuliatorių, kurie buvo apdoroti ir perdirbti Europos Komisijos geriausių prieinamų gamybos būdų informaciniuose dokumentuose su paskutiniais pakeitimais (skelbiamuose Europos taršos integruotos prevencijos ir kontrolės biuro tinklalapyje http://eippcb.jrc.es) nustatytus arba aukštesnius aplinkos apsaugos, visuomenės sveikatos saugos ir atliekų tvarkymo reikalavimus atitinkančiose įmonėse, liekanas;
 • neapdorotas ir po apdorojimo tinkamas perdirbti ar kitaip panaudoti atliekas, išskyrus inertines atliekas, kurių apdoroti techniškai neįmanoma, ir visas kitas atliekas, kurių apdorojimas nemažina jų kiekio arba pavojaus žmonių sveikatai ir aplinkai;
 • atskirai surinktas elektros ir elektroninės įrangos atliekas, kurios nebuvo apdorotos pagal Elektros ir elektroninės įrangos bei jos atliekų tvarkymo taisyklių reikalavimus;
 • nuotekų dumblą;
 • sodų, parkų ir želdynų tvarkymo biodegraduojančias atliekas;
 • pavojingas atliekas, pasižyminčias viena ar keliomis pavojingomis savybėmis.


Informacija atnaujinta: 2024-05-21, 15:26:38