Korupcijos prevencija

VšĮ Šiaulių regiono atliekų tvarkymo centras (toliau - Įstaiga), užtikrindamas savo veiklos skaidrumą ir viešumą, vykdo korupcijos prevenciją, kurios tikslas – užkirsti kelią korupcijai atsirasti ir plėtotis įstaigos veikloje.

Korupcijos prevencija korupcijos priežasčių, sąlygų atskleidimas ir šalinimas sudarant bei įgyvendinant atitinkamų priemonių sistemą, taip pat poveikis asmenims siekiant atgrasinti nuo korupcinio pobūdžio nusikalstamų veikų darymo.

Korupcinio pobūdžio nusikalstamos veikos – įskaitant, bet neapsiribojant, kyšininkavimas, prekyba poveikiu, papirkimas, kitos nusikalstamos veikos, jeigu jos padarytos viešojo administravimo sektoriuje arba teikiant viešąsias paslaugas siekiant sau ar kitiems asmenims naudos: piktnaudžiavimas tarnybine padėtimi arba įgaliojimų viršijimas, piktnaudžiavimas oficialiais įgaliojimais, dokumentų ar matavimo priemonių suklastojimas, sukčiavimas, turto pasisavinimas ar iššvaistymas, tarnybos paslapties atskleidimas, neteisingų duomenų apie pajamas, pelną ar turtą pateikimas, nusikalstamu būdu įgytų pinigų ar turto legalizavimas, kišimasis į valstybės tarnautojo ar viešojo administravimo funkcijas atliekančio asmens veiklą ar kitos nusikalstamos veikos, kai tokių veikų padarymu siekiama ar reikalaujama kyšio, papirkimo arba nuslėpti ar užmaskuoti kyšininkavimą ar papirkimą.

Korupcijos prevencijos tikslasstiprinti nacionalinį saugumą, kurti socialinę gerovę, didinti administracinių, viešųjų ir kitų viešojo sektoriaus paslaugų teikimo kokybę, saugoti sąžiningos konkurencijos laisvę, kad korupcija kuo mažiau trukdytų plėtoti demokratiją ir ekonomiką.

VšĮ Šiaulių regiono atliekų tvarkymo centro korupcijos prevencijos tvarkos aprašas

VšĮ Šiaulių regiono atliekų tvarkymo centro korupcijos prevencijos politikaKAIP INFORMUOTI APIE KORUPCIJĄ?

Darbuotojai, turintys informacijos, kad Įstaigoje galbūt rengiama, daroma ar padaryta nusikalstama veika, administracinis nusižengimas, tarnybinis nusižengimas ar darbo pareigų pažeidimas, taip pat šiurkštus privalomų profesinės etikos normų pažeidimas ar kitas grėsmę viešajam interesui keliantis arba jį pažeidžiantis teisės pažeidimas, apie tai turi pranešti vidiniu kanalu el. paštu prevencija@sratc.lt arba Mob. 8 685 23 629 (atsakingas asmuo už korupcijos prevenciją – Įstaigos personalo specialistė Rima Kairienė). Įstaiga garantuoja visišką konfidencialumą ir užtikrina bet kokių duomenų anonimiškumą.

Siekdami kuo kompetentingiau įvertinti informaciją apie galimus korupcinio pobūdžio atvejus, prašome kuo išsamiau aprašyti pažeidimą, nurodyti jo padarymo vietą, laiką ir turimą informaciją apie pažeidėją, pažeidimo pobūdį. 

Pranešimo apie pažeidimą FORMA

Apie žinomas korupcinio pobūdžio nusikalstamas veikas taip pat galite pranešti Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybai – el. paštu pranesk@stt.lt, tel. (8 5) 266 3333. Interneto svetainė: www.stt.lt.

Asmens duomenų konfidencialumas užtikrinamas vadovaujantis Pranešėjų apsaugos įstatymo ir kitų galiojančių teisės aktų nuostatomis.

Rekomenduojama nedelsiant pranešti apie žinomą nusikalstamą veiką per įmanomai trumpiausią laiką, kad įgaliotos institucijos galėtų operatyviai išsiaiškinti nusikalstamos veikos padarymo aplinkybes, surinkti įrodymus ir užkirsti kelią naujiems nusikaltimams.

Įspėjame, kad Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 236 straipsnyje yra nustatyta baudžiamoji atsakomybė už melagingą nekalto asmens įskundimą padarius nusikalstamą veiką arba pranešimą apie žinomai nebūtą nusikaltimą.

 

GAUTŲ DOVANŲ POLITIKA

Bet kuris materialinę ir nematerialinę vertę turintis daiktaspaslaugapramogosvaišėspaskatinimas ar kita nauda, veltui ar už nerealiai mažą atlygį siūloma ar suteikiama asmeniui, dirbančiam Įstaigoje, kai tai yra ar gali būti susiję su tiesioginiu ar netiesioginiu poveikiu jo sprendimams, veiksmams ar neveikimui.

VšĮ Šiaulių regiono atliekų tvarkymo centro dovanų, gautų pagal tarptautinį protokolą ar tradicijas, taip pat reprezentacijai skirtų dovanų perdavimo, vertinimo, registravimo, saugojimo ir eksponavimo tvarkos aprašas

2022–2024 METŲ KORUPCIJOS PREVENCIJOS PRIEMONIŲ PLANAS


Informacija atnaujinta: 2024-03-07, 08:49:26