Karjera

VYR. TEISININKAS (-Ė)

Viešoji įstaiga Šiaulių regiono atliekų tvarkymo centras (ŠRATC) prie komandos kviečia prisijungti Vyr. teisininką (-ę).

KAS JŪSŲ LAUKIA?

Būsite atsakingas (-a) už Įstaigos veiklai nustatytų uždavinių įgyvendinimo atitiktį Lietuvos Respublikos bei tarptautiniuose teisės aktuose nustatytiems reikalavimams.

VYR. TEISININKUI KELIAMI REIKALAVIMAI:

 1. Teisininkas privalo turėti ne žemesnį kaip aukštąjį universitetinį socialinių mokslų studijų srities teisės krypties arba jam prilygintą išsilavinimą.
 2. Turėti ne mažesnę kaip 2 metų teisinio darbo patirtį.
 3. Išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius Įstaigai priskirtų funkcijų vykdymą bei Europos Sąjungos teisės aktus, reglamentuojančius atliekų tvarkymo sektoriaus reguliavimą.
 4. Mokėti taikyti praktikoje administracinės, civilinės, darbo, procesinių ir kitų teisės šakų normas.
 5. Vadovautis aukščiau minėtais teisės aktais, ŠRATC vidaus veiklą reglamentuojančiais dokumentais, pareigybės aprašymu, ŠRATC visuotinio dalininkų susirinkimo ir ŠRATC valdybos priimtais sprendimais, Įstaigos direktoriaus įsakymais.
 6. Išmanyti raštvedybos ir dokumentų rengimo taisykles. Mokėti dirbti kompiuteriu Microsoft Office programiniu paketu.
 7. Gebėti valdyti, kaupti, sisteminti, analizuoti, apibendrinti informaciją bei rengti išvadas, sklandžiai dėstyti mintis, pasižymėti organizuotumu, iniciatyvumu, sąžiningumu, gebėti savarankiškai planuoti ir organizuoti veiklą.

VYR. TEISININKO FUNKCIJOS:

 1. Analizuoja klausimus, susijusius su Skyriaus užduočių vykdymu, kad būtų užtikrintas Įstaigos veiklos, priimamų įsakymų, kitų sprendimų teisėtumas ir pagrįstumas, teikia teisines konsultacijas, pasiūlymus ir išvadas.
 2. Vertina ir teikia išvadas Įstaigos direktoriui, ar rengiamų įsakymų, sprendimų ir kitų teisės aktų projektai, taip pat Įstaigos veiklą reglamentuojantys dokumentai atitinka Lietuvos Respublikos Konstituciją, įstatymus, kitus teisės aktus ir teisinės technikos reikalavimus, teikia išvadas dėl jų.
 3. Administracijos vadovo ar Įstaigos direktoriaus pavedimu, rengia Įstaigos veiklai reikalingų sutarčių projektus, dalyvauja derybose su užsakovais ir veiklos partneriais.
 4. Įstaigos direktoriaus ar Administracijos vadovo nurodymu, rengia ir / ar dalyvauja rengiant teisės aktų ir kitų dokumentų projektus, susijusius su Įstaigos veikla. Esant poreikiui, juos vizuoja (nepritarus – vizuoja su pastaba) tuo patvirtinant projektų atitikimą teisės aktų reikalavimams.
 5. Analizuoja kitų institucijų ir įstaigų parengtus teisės aktų projektus, raštus, skundus, pretenzijas, pasiūlymus, rengia atsakymų į juos projektus.
 6. Rengia ir / ar derina viešųjų pirkimų sutarčių projektus, susitarimus prie jų.
 7. Rengia sprendimų projektus Įstaigos visuotiniam dalininkų susirinkimui ir valdybos posėdžiams.
 8. Administracijos vadovo pavedimu, teikia teisinio pobūdžio išvadas ir konsultacijas Įstaigos veiklos klausimais Įstaigos direktoriui bei darbuotojams, siekiant užtikrinti įstatymų ir kitų teisės aktų laikymąsi, pažeidimų prevenciją.
 9. Įstaigos direktoriaus pavedimu atstovauja Įstaigą (pagal įgaliojimą) teismuose, ikiteisminio nagrinėjimo institucijose. Taip pat savo kompetencijos ribose atstovauja Įstaigą kitose valstybės ir savivaldybių institucijose bei įstaigose, siekiant užtikrinti tinkamą įstatymų reikalavimų įgyvendinimą ir Įstaigos interesų atstovavimą;
 10. Rengia prašymų, ieškinių, atsiliepimų į juos, apeliacinių, kasacinių, atskirųjų skundų ir kitų teismo procesinių dokumentų projektus.
 11. Dalyvauja savivaldybių, visuotinio dalininkų susirinkimo bei valdybos posėdžiuose, ŠRATC darbo grupių veikloje.
 12. Esant poreikiui, savo kompetencijos ribose, organizuoja kitų Įstaigos darbuotojų darbą.
 13. Vykdo Duomenų apsaugos pareigūno funkcijas:
  • Informuoja duomenų valdytoją ir / arba duomenų tvarkytoją ir duomenis tvarkančius darbuotojus apie jų prievoles pagal Bendrąjį duomenų apsaugos reglamentą (toliau – BDAR) ir kitas Europos Sąjungos arba valstybės narės duomenų apsaugos nuostatas, konsultuoja juos šiais klausimais.
  • Atlieka Įstaigos lokalių teisės aktų vertinimą ir parengia / atnaujina atitinkamus dokumentus.
  • Stebi, kaip laikomasi BDAR, kitų Europos Sąjungos arba nacionalinių duomenų apsaugos nuostatų ir duomenų valdytojo arba duomenų tvarkytojo politikos asmens duomenų apsaugos srityje.
  • Esant poreikiui, konsultuoja Įstaigos direktorių dėl poveikio duomenų apsaugai vertinimo ir stebi jo atlikimą pagal BDAR 35 straipsnį.
  • Bendradarbiauja su priežiūros institucija, t. y. Valstybine duomenų apsaugos inspekcija, dalyvauja priežiūros institucijoms vykdant planinius ir / ar neplaninius BDAR reikalavimų laikymosi patikrinimus bei tiriant incidentus. Atstovauja Įstaigą priežiūros institucijose.
  • Atlieka kontaktinio asmens funkcijas priežiūros institucijai kreipiantis su duomenų tvarkymu susijusiais klausimais, įskaitant BDAR 36 straipsnyje nurodytas išankstines konsultacijas.
  • Rengia raštus ir / ar atsakymus, susijusius su BDAR.
 14. Pavaduoja Įstaigos teisininką jam nesant darbe ar reikalui esant.
 15. Teikia teisinę pagalbą teisinio pobūdžio klausimais Įstaigos darbuotojams Įstaigos veiklos klausimais.
 16. Savo kompetencijos ribose vykdo kitus teisėtus nenuolatinio pobūdžio ŠRATC direktoriaus ar Administracijos vadovo pavedimus, susijusius su Įstaigos veikla.
 17. Bendradarbiauja su kitais Įstaigos struktūriniais padaliniais, pavieniais darbuotojais, savivaldybių institucijomis ir jų atstovais bei kitomis įmonėmis, įstaigomis ir organizacijomis Įstaigos veiklos klausimais;
 18. Kelia savo kvalifikaciją kursuose, seminaruose, mokymuose, diskusijose.

VYR. TEISININKO TEISĖS:

 1. Turėti savo darbo vietą ir visas darbui reikalingas priemones.
 2. Laiku gauti darbui būtiną informaciją.
 3. Dalyvauti ŠRATC darbuotojų pasitarimuose.
 4. Iš ŠRATC padalinių gauti informaciją, reikalingą pavestoms užduotims atlikti.
 5. Bendrauti su kitais regionų atliekų tvarkymo centrais.
 6. Teikti siūlymus Įstaigos direktoriui dėl ŠRATC padalinių veiklos tobulinimo.
 7. Savo kompetencijos ribose atstovauti ŠRATC teismuose, ikiteisminio tyrimo institucijose, antstolių bei notarų kontorose, darbo ginčų komisijose, atitinkamose įstaigose ir organizacijose.
 8. Kelti savo kvalifikaciją.
 9. Nustatyta tvarka darbo reikalais naudotis transporto, telefoninio, kompiuterio ryšio, organizacinėmis ir techninėmis priemonėmis.

VYR. TEISININKO ATSAKOMYBĖ:

 1. teisininkas atsakingas už:
  • nepriekaištingą pareigybės aprašymo ir kitų patvirtintų taisyklių, procedūrų, tvarkų vykdymą ir kontrolę;
  • teisėtą suteiktų teisių panaudojimą ir teisės aktų nuostatas atitinkantį pareigų vykdymą;
  • tinkamą ŠRATC turto eksploatavimą, darbo kokybę;
  • suteiktų materialinių ir piniginių vertybių apsaugą;
  • teisėtą Įstaigos direktoriaus žodinių ir raštiškų nurodymų vykdymą;
  • žinomos ŠRATC konfidencialios informacijos tinkamą panaudojimą ir apsaugą;
  • saugos darbe ir priešgaisrinės saugos reikalavimų vykdymą;
  • ŠRATC padarytus dėl savo, kaip Vyr. teisininko, kaltės nuostolius pagal Lietuvos Respublikos įstatymus ir kitus teisės aktus.
 2. Už netinkamą teisių įgyvendinimą ir už pareigų nevykdymą taikoma atsakomybė, nustatyta įskaitant, bet neapsiribojant, Lietuvos Respublikos darbo kodekse.

Darbo užmokestis: 3 000 Eur/mėn. (neatskaičius mokesčių).

Darbo vieta: Pramonės g. 15-71, Šiauliai.

CV siųskite el. paštu: r.kairiene@sratc.lt.Informacija atnaujinta: 2024-02-20, 09:44:45