Karjera

BUHALTERIS (-Ė)

PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Viešosios įstaigos Šiaulių regiono atliekų tvarkymo centro (toliau – ŠRATC / Įstaiga) Buhalterijos skyriaus (toliau – Skyrius) buhalterio (toliau – Buhalteris / darbuotojas) pareigybės aprašymas nustato Buhalterio pareigybės paskirtį, specialiuosius reikalavimus pareigybei, pareigas ir funkcijas, teises ir atsakomybę.
1. Buhalteris yra Įstaigos darbuotojas, dirbantis pagal darbo sutartį.
2. Buhalterį į pareigas priima ir atleidžia Įstaigos direktorius, ŠRATC finansų vadovo teikimu.
3. Buhalteris tiesiogiai pavaldus ir atskaitingas ŠRATC finansų vadovui.

PAREIGYBĖS PASKIRTIS

4. Buhalteris atsakingas už:
4.1. Įstaigos ilgalaikio ir trumpalaikio turto apskaitą, gauto panaudos, pasaugos ir nuomos sutarčių pagrindu, sąvartyno pardavimų apskaitą, turto ar įsipareigojimų draudimo apskaitą, pirkėjų skolų nuvertėjimo apskaitą, kasos aparatų operacijų apskaitą ir kontrolę.
4.2. Vadovaujantis Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos 2022 m. gruodžio 30 d. nutarimų Nr. O3E-1804 „Dėl Komunalinių atliekų tvarkymo regioninės kainos nustatymo metodikos patvirtinimo“ (toliau – Nutarimas Nr. O3E-1804), Nr. O3E-1802 „Dėl regioninių atliekų tvarkymo centrų ir bendro atliekų deginimo įrenginio valdytojų Investicijų vertinimo ir derinimo valstybinėje energetikos reguliavimo taryboje tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau – Nutarimas Nr. O3E-1802) ir Nr. O3E-1801 „Dėl atliekų tvarkymo sektoriaus įmonių apskaitos atskyrimo ir sąnaudų paskirstymo reikalavimų aprašo patvirtinimo“ (toliau – Nutarimas Nr. O3E-1801) reikalavimais, komunalinių atliekų tvarkymo regioninės kainos apskaičiavimui reikalingos informacijos rinkimą, skaičiavimą, pildymą ir teikimą Valstybinei energetikos reguliavimo tarybai (VERT).

BUHALTERIUI KELIAMI SPECIALŪS REIKALAVIMAI

5. Buhalteris privalo turėti aukštąjį arba aukštesnįjį buhalterinį (ekonominį) išsilavinimą ir ne trumpesnį nei 3 metų buhalterinio darbo stažą.
6. Buhalteris turi išmanyti Lietuvos Respublikos teisės aktus, reglamentuojančius viešųjų įstaigų buhalterinę apskaitą ir finansinių ataskaitų sudarymą, komunalinių atliekų tvarkymo regioninės kainos nustatymo metodiką.
7. Buhalteris turi turėti darbo su kompiuteriu įgūdžius (Microsoft Office programomis, buhalterinės apskaitos programa BCPlius ar kitomis buhalterinėmis programomis) ir žinoti raštvedybos taisyklių reikalavimus.

BUHALTERIO PAREIGOS IR FUNKCIJOS

8. Buhalteris, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos teisės aktais, Įstaigos įstatais, apskaitos politika, finansų kontrolės taisyklėmis, Įstaigos vidaus kontrolės tvarkos aprašu, Įstaigos direktoriaus įsakymais, šiuo pareigybės aprašymu ir kitomis tvarkomis bei jam suteiktais įgaliojimais, užtikrina jam pavestų užduočių tinkamą vykdymą.
9. Buhalteris tvarko Įstaigos ilgalaikio ir trumpalaikio turto apskaitą, gauto panaudos, pasaugos ir nuomos sutarčių pagrindu, sąvartyno pardavimų apskaitą, turto ir įsipareigojimų draudimo apskaitą, pirkėjų skolų nuvertėjimo apskaitą, kasos aparatų operacijų apskaitą ir kontrolę.
10. Buhalteris, vadovaudamasis Nutarimo Nr. O3E-1804, Nutarimo Nr. O3E-1802 bei Nutarimo Nr. O3E-1801 reikalavimais, yra atsakingas už komunalinių atliekų tvarkymo regioninės kainos apskaičiavimui reikalingos informacijos rinkimą, skaičiavimą, pildymą ir teikimą VERT.
11. Buhalteris privalo laiku, kokybiškai ir savarankiškai atlikti jam pavestas užduotis.
12. Buhalteris kontroliuoja pirminių dokumentų užpildymo ir apskaičiavimų teisingumą bei priima tik teisingai išrašytus bei atsakingų asmenų pasirašytus dokumentus.
13. Buhalteris užtikrina tikslų ir savalaikį ūkinių operacijų ir ūkinių įvykių įtraukimą į apskaitą pagal pateiktus pirminius dokumentus. Duomenis sistemina į apskaitos registrus ir juos atspausdina ne rečiau kaip kiekvieną ketvirtį. Registruodamas apskaitoje ūkines operacijas, Buhalteris privalo vadovautis Įstaigoje patvirtintu sąskaitų planu, duomenis kaupti Įstaigos naudojamos buhalterinės programos duomenų bazėje.
14. Buhalteris atlieka skolų suderinimą su paslaugų teikėjais.
15. Buhalteris turi tinkamai saugoti apskaitos dokumentus ir registrus, pagal reikalavimus įforminti jų bylas ir nustatyta tvarka perduoti į archyvą.
16. Buhalteris, Įstaigos direktoriaus pavedimu, dalyvauja komisijų darbe, ilgalaikio, trumpalaikio turto, skolų inventorizacijose, patikrina inventorizacijos aprašų teisingumą.
17. Buhalteris turi laikytis darbo saugos, priešgaisrinės saugos, elektros saugos reikalavimų.
18. Buhalteris įsipareigoja saugoti ir neplatinti jokios konfidencialios informacijos, nebent tai būtų reikalinga vadovaujantis galiojančiais teisės aktais.
19. Buhalteris įsipareigoja tausoti darbui skirtas darbo priemones.
20. Buhalteris įsipareigoja nuolat gilinti buhalterinės apskaitos žinias, kelti profesinę kvalifikaciją.
21. Buhalteris įsipareigoja nedelsiant informuoti ŠRATC finansų vadovą arba Įstaigos direktorių apie iškilusias su Įstaigos veikla susijusias problemas ir / ar gresiančią žalą Įstaigai.
22. Nutraukus darbo santykius, Įstaigai perduoti visą dokumentaciją, materialinį turtą, perdavimo faktą įforminant perdavimo – priėmimo aktu.
23. Buhalteris turi žinoti ilgalaikio ir trumpalaikio turto apskaitos, saugojimo, inventorizavimo tvarką, Įstaigos teikiamų paslaugų ir atsiskaitymų apskaitą. Kontroliuoti pirminių dokumentų, turto nurašymo aktų užpildymo ir užfiksuotų apskaičiavimų teisingumą.
24. Savo kompetencijos ribose ruošti formas, ataskaitas, teikti reikalingus duomenis Valstybės duomenų agentūrai.
25. Užtikrinti, kad turto ir paslaugų pirkimo apskaitos operacijos būtų vykdomos tik tinkamai jas įforminant.
26. Suvesti pateiktas buhalterijai sutartis, susijusias su šios pareigybės aprašymo nurodyta darbų apimtimi, į sutarčių registravimo modulį.
27. Vykdyti kitus, susijusius su tiesioginėmis buhalterio pareigomis, ŠRATC finansų vadovo nurodymus.

BUHALTERIO TEISĖS

28. Gavus Įstaigos direktoriaus ar finansų vadovo nurodymą atlikti Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimams prieštaraujančius veiksmus, atsisakyti vykdyti tokius veiksmus, raštu paaiškinant atsisakymo vykdyti nurodymą motyvus.
29. Nepriimti dokumentų, jei jie įforminti pažeidžiant Įstaigoje nustatytą tvarką ar tokie veiksmai akivaizdžiai kenktų Įstaigos interesams. Tokiu atveju Buhalteris privalo nedelsdamas raštu apie tai informuoti Įstaigos finansų vadovą ir / ar direktorių bei vykdyti raštiškus jo nurodymus.
30. Tikrinti, ar pateikti pirminiai dokumentai užpildyti teisingai.
31. Reikalauti, kad būtų suteiktos tinkamos darbo sąlygos.
32. Reikalauti gauti visą informaciją, susijusią su tinkamu savo pareigų vykdymu.

BUHALTERIO ATSAKOMYBĖ

33. Buhalteris atsako už pareigų, numatytų šiame pareigybės aprašyme, tinkamą vykdymą.
34. Buhalteris atsakingas už atliktų apskaitos operacijų atlikimą, jų įforminimą LR Finansinės apskaitos įstatymo reglamentuota tvarka.
35. Buhalteris atsako už buhalterinės apskaitos tvarkymą, kiek tai susiję su tiesiogiai jo vykdomomis funkcijomis.
36. Už komercinės ar tarnybinės paslapties atskleidimą buhalteris traukiamas atsakomybėn Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.
37. Asmenį skiriant į buhalterio pareigas ar atleidžiant iš jų, sudaromas Įstaigos ilgalaikio ir trumpalaikio turto apskaitos bei pardavimų apskaitos dokumentų perdavimo-priėmimo aktas. Sudarant šį aktą dalyvauja Įstaigos finansų vadovas.

DARBO SUTARTIS

Darbo sutartis 1 (vieneriems) metams su galimybe pratęsti neterminuotai.

DARBO UŽMOKESTIS

Darbo užmokesčio dydžio intervalas 1920,00–2080,00 Eur (bruto/ikimokestinis).

KAIP KANDIDATUOTI?

Savo gyvenimo aprašymą kandidatai turi teikti el. paštu r.kairiene@sratc.lt.Informacija atnaujinta: 2023-09-26, 13:44:36