Karjera

VŠĮ ŠIAULIŲ REGIONO ATLIEKŲ TVARKYMO CENTRAS ŠIUO METU IEŠKO:VYR. TEISININKO

IEŠKOME VYR. TEISININKO

 

Šiaulių regiono atliekų tvarkymo centras ieško atsakingo, imlaus, organizuoto ir informaciją greitai įsisavinančio žmogaus.

 

Darbo funkcijos:

 • vertinti ir teikti išvadas, ar rengiami įsakymų, sprendimų ir kitų teisės aktų projektai, taip pat Įstaigos veiklą reglamentuojantys dokumentai atitinka Lietuvos Respublikos Konstituciją, įstatymus, kitus teisės aktus ir teisinės technikos reikalavimus, teikti išvadas dėl jų.
 • analizuoti kitų institucijų ir įstaigų parengtus teisės aktų projektus, raštus, skundus, pretenzijas, pasiūlymus, rengti atsakymų į juos projektus.
 • rengti ieškinių, atsiliepimų į juos, prašymų apeliacinių, kasacinių, atskirųjų skundų ir kitų teismo procesinių dokumentų projektus.
 • atstovauti Įstaigą (pagal įgaliojimą) teismuose, ikiteisminio nagrinėjimo institucijose. Taip pat pagal savo kompetenciją atstovauti Įstaigą kitose valstybės ir savivaldybių institucijose bei įstaigose, siekiant įgyvendinti tinkamą įstatymų reikalavimų įgyvendinimą ir Įstaigos interesų atstovavimą;
 • rengti Įstaigos veiklai reikalingų sutarčių projektus, dalyvauti derybose su užsakovais ir veiklos partneriais.
 • teikti teisinio pobūdžio išvadas ir konsultacijas Įstaigos veiklos klausimais bei darbuotojams, siekiant užtikrinti įstatymų ir kitų teisės aktų laikymąsi, pažeidimų prevenciją;
 • dalyvauti savivaldybių, visuotinio dalininkų susirinkimo bei valdybos posėdžiuose, ŠRATC darbo grupių veikloje.

 

Kvalifikaciniai reikalavimai:

 • turėti ne žemesnį kaip aukštąjį universitetinį socialinių mokslų studijų srities teisės krypties arba jam prilygintą išsilavinimą.
 • turėti ne mažesnę kaip 2 metų teisinio darbo patirtį.
 • išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius Įstaigai priskirtų funkcijų vykdymą bei Europos Sąjungos teisės aktus, reglamentuojančius atliekų tvarkymo sektoriaus reguliavimą.
 • mokėti taikyti praktikoje administracinės, civilinės, darbo, procesinių ir kitų teisės šakų normas.
 • išmanyti raštvedybos ir dokumentų rengimo taisykles. Mokėti dirbti kompiuteriu Microsoft Office programiniu paketu.
 • gebėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją bei rengti išvadas, sklandžiai dėstyti mintis, pasižymėti organizuotumu, iniciatyvumu, sąžiningumu, gebėti savarankiškai planuoti ir organizuoti veiklą.

 

 

Priskaitomas mėnesinio pareiginio darbo užmokesčio dydis (bruto): 2 125 – 2 550 Eur.

 

Pretendentai pateikia šiuos dokumentus: gyvenimo aprašymą, rekomendacijas (jei tokių turi).

 

Dokumentus prašome siųsti elektroniniu paštu info@sratc.lt.

Kandidatų dokumentų lauksime iki 2022 m. gegužės 11  d. 12 val. 00 min.

Pretendentų atrankos būdas – darbo pokalbis. Apie kvietimą į darbo pokalbį iš anksto informuosime tik atrinktus kandidatus CV nurodytu elektroniniu paštu.

Jei kyla klausimų, skambinkite tel. (8-41) 421 599.Informacija atnaujinta: 2022-05-18, 18:57:10