Įgyvendinti projektai

Iki 2015 m. įgyvendinti projektai

Projektas „Šiaulių regiono komunalinių biologiškai skaidžių atliekų tvarkymo infrastruktūros plėtra“

projekto kodas Nr. VP3-3.2-AM-01-V-02-011

(toliau – Projektas)

 

Projekto vykdytojas – VšĮ "Šiaulių regiono atliekų tvarkymo centras"

Įgyvendinančioji institucija – Lietuvos Respublikos Aplinkos projektų valdymo agentūra

Projekto tinkamų finansuoti išlaidų suma 7.527.895,29 Eur, iš jų:

 • 6.030.235,29 Eur – Europos Sąjungos Sanglaudos fondo lėšos.
 • 1.497.660,00 Eur – VšĮ „Šiaulių regiono atliekų tvarkymo centras“ lėšos

Projekto veiklų įgyvendinimo pradžia – 2012 m. kovo 14 d.

Projekto veiklų įgyvendinimo pabaiga – 2015 m. gruodžio 31 d.

Projekto finansavimo pabaiga – 2016 m. vasario 29 d.

Projekto tikslas - Išplėsti komunalinių atliekų tvarkymo sistemą, užtikrinant BSA atskyrimą ir tvarkymą pirminėmis biologiškai skaidžių atliekų surinkimo priemonėmis ir mišrių komunalinių atliekų apdorojimo linija.

Projekto uždaviniai - Plėsti atliekų tvarkymo sistemą, sukuriant biologiškai skaidžių atliekų tvarkymo infrastruktūrą.

Projekto veiklos:

 • Atskiro bioskaidžių atliekų surinkimo konteinerių bei kompostavimo dėžių įsigijimas ir įrengimas.
 • Pastatyti ir įrengti biologiškai skaidžių komunalinių atliekų apdorojimo liniją.

Projekto esmė:

Esama Šiaulių regiono atliekų tvarkymo sistema neleidžia komunalinių atliekų sutvarkyti pagal naujai įsigaliojusius Europos Sąjungos ir Lietuvos atliekų tvarkymą reglamentuojančius teisės aktus. Siekiant Šiaulių regione įvykdyti šių teisės aktų keliamus atliekų tvarkymo uždavinius, būtina keisti ir kitaip tobulinti komunalinių atliekų tvarkymo sistemą. Tuo tikslu Šiaulių regione pradėtas vykdyti projektas, kurio tikslas įvesti atskirą žaliųjų atliekų surinkimą iš regiono miestų ir miestelių individualių gyvenamųjų namų kvartalų. Taip pat numatomas ir individualus kompostavimas namų valdose. Likusios mišriame komunalinių atliekų sraute esančios biologiškai skaidžios atliekos bus tvarkomos Šiaulių regiono nepavojingų komunalinių atliekų sąvartyno teritorijoje pastatytame mišrių komunalinių atliekų mechaninio biologinio apdorojimo (toliau – MBA) įrenginiuose.

Siekiama, kad įgyvendinus projektą apie 1/3 Šiaulių regione susidarančių komunalinių atliekų būtų surenkama atskirai, o likusi dalis atliekų – apie 50.000 t/m patektų į MBA įrenginius. Įgyvendinus projektą, sąvartyne planuojama šalinti ne daugiau kaip 50 proc. regione susidarančių komunalinių atliekų (jei dalį atliekų bus galimybė realizuoti atliekų termofikacinėje jėgainėje).

MBA įrenginiuose apdorotas mišraus komunalinių atliekų srautas užtikrins, kad sąvartyne šalinamos komunalinės bioskaidžios atliekos neviršytų 2020 m. didžiausių leistinų šalinti komunalinių biologiškai skaidžių atliekų kiekių – Šiaulių regione 24 700 t/m.

Eiga:

2012 m. kovo 14 d. pasirašyta sutartis su UAB „Keluva“ dėl 15.267 vnt. kompostavimo dėžių įsigijimo.

2012 m. kovo 16 d. pasirašyta sutartis su UAB „Ecoservice“ dėl 22.733 vnt. atskiro bioskaidžių atliekų kompostavimo konteinerių (140 l – 13.640 vnt., 240 l – 9.093 vnt.) įsigijimo.

2013 m. birželio 7 d. pasirašyta sutartis su CSD Ingenieure AG Lietuvos filialas, 2013 m. birželio 11 d. – sutartis su UAB „Jostra“, kurių pagrindu parengta galimybių studija, techninės specifikacijos ir paraiška, kuri 2013 m. liepos 31 d. pateikta Įgyvendinančiajai institucijai  buvo įvertinta teigiamai.

2013 m. gruodžio 2 d. pasirašyta Projekto projektavimo, statybos ir operatoriaus paslaugų pirkimo sutartis su UAB „NEG Recycling“.

2013 m. gruodžio 12 d. pasirašyta projekto „Šiaulių regiono komunalinių biologiškai skaidžių atliekų tvarkymo infrastruktūros plėtra“ (projekto kodas Nr. VP3-3.2-AM-01-V-02-011) finansavimo ir administravimo sutartis Nr. VP3-3.2-AM-01-V-02-011/S-13-160.

Iki 2014 m. liepos mėnesio Šiaulių regiono individualių valdų gyventojams baigta dalinti atskiro bioskaidžių atliekų surinkimo konteinerius bei kompostavimo dėžes.

2014 m. suprojektuoti mišrių komunalinių atliekų apdorojimo įrenginiai.  2014 m. rugsėjo 4 d. ŠRATC direktoriaus įsakymu Nr. 89 patvirtintas techninis projektas ir 2014 m. spalio 6 d., gavus statybą leidžiantį dokumentą, pradėti MBA įrenginių statybos darbai.

Iki 2015 m. sausio mėn. pagaminta ir atvežta didžioji dalis įrenginių: balistinis separatorius, biotunelių ventiliatoriai, biofiltro ventiliatorius, magnetinis separatorius, biotunelių grindyse montuojami oro padavimo vamzdžiai. Per 2014 metus atlikta darbų vertė 6 846 294 litų (33,55 % bendros darbų vertės).

2015 m. kovo 3 d. Aplinkos projektų valdymo agentūrai pateikta paraiška dėl papildomo finansavimo skyrimo papildomų biologiškai skaidžių atliekų surinkimo priemonių (atlikus viešąjį pirkimą dėl 6 500 vnt. konteinerių ir 7 000 vnt. kompostavimo dėžių) įsigijimui ir prisijungimui prie elektros tinklų. Papildomų lėšų poreikis paskaičiuotas įvykdžius viešųjų pirkimų procedūras ir parengus prisijungimo prie elektros tinklų techninį projektą bei pasirašius prijungimo prie elektros tinklų paslaugos teikimo sutartį.

2015 m. balandžio mėn. pastatyta nauja transformatorinė, nutiestas elektros kabelis nuo esamų elektros tinklų iki naujos transformatorinės.

2015 m. lapkričio 30 d. Rangovas UAB „NEG Recycling“ informavo, kad baigti Rangos sutartyje numatyti statybos darbai.

2016 m. sausio mėn. buvo vykdomos numatytos statybos užbaigimo procedūros, paruošta objekto pridavimo valstybinei komisijai reikalinga dokumentacija.

2016 m. sausio 19 d. valstybinė komisija apžiūrėjo ir įvertino pastatytus statinius bei patvirtino, kad pastatyti statiniai tinkami naudoti ir išdavė statybos užbaigimo aktą.

2016 m. sausio 26 d. su Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūra pasirašytas Šalių susitarimas Nr. 6 dėl didžiausios Projekto tinkamų finansuoti išlaidų sumos ir Projekto finansavimo pabaigos nustatymo.

2016 m. sausio 26 d. Įgyvendinančioji institucija atliko projekto patikrą vietoje. Nustatyti netikslumai, kuriems įtakos turėjo sutarčių su individualių namų valdų savininkais registro pagal sutarties identifikacinį numerį, fizinio asmens duomenis, suteiktos priemonės (konteinerio, kompostavimo dėžės) pristatymo vietos ir jų kiekio neturėjimas. 

Pašalinus netikslumus, 2016 m. vasario 18 d. atlikta pakartotinė projekto patikra vietoje, kurios metu esminių trūkumų nenustatyta.

2016 m. vasario 23 d. pateikta galutinė Projekto įgyvendinimo ataskaita, kuri 2016 m. vasario 26 d. patvirtinta su sąlyga, kad iki 2016 m. birželio 30 d. bus išdalintos visos įsigytos biologiškai skaidžių atliekų surinkimo priemonės (konteineriai, kompostavimo dėžės).

2016 m. kovo 31 d. VšĮ „Šiaulių regiono atliekų tvarkymo centras“ ir UAB „NEG Recycling“ (toliau – Operatorius) pasirašė Eksploatacijos pradžios aktą, kuriuo Operatorius privalo savo iniciatyva ir sąskaita užtikrinti pasirengimą visa apimtimi eksploatuoti Įrenginius  ir teikti operavimo sutartyje numatytas Paslaugas 10 (dešimt) metų nuo Įrenginių eksploatavimo pradžios.

2016 m. rugsėjo 15 d. Įgyvendinančioji institucija atliko projekto patikrą vietoje ir nustatė, kad individualiose valdose pastatyta 51500 vnt. biologiškai skaidžių atliekų ir antrinių žaliavų konteinerių.

Vykdant veiklą nuo 2016 m. kovo 31 d. iki 2016 m. gruodžio 31 d. į Šiaulių MBA įrenginius pateko virš 49 tūkst. t mišrių komunalinių atliekų, iš kurių atskirta virš 22 tūkst. t biologiškai skaidžių atliekų, virš 200 t antrinių žaliavų, panaudota virš 40 t deginimui tinkamų atliekų. Sąvartyne pašalinta virš 26 tūkst. t atliekų.

Projekto įgyvendinimo metu įrengta mechaninio-biologinio apdorojimo įrenginių infrastruktūra prisideda prie VATP tikslų bei uždavinių įvykdymo – mažinti sąvartynuose šalinamų atliekų kiekį:

- sukurti biologiškai skaidžių atliekų tvarkymo pajėgumus;

- plėtoti rūšiuojamojo atliekų surinkimo sistemas (kompostavimo konteineriai).

Įvertinus susidarantį atliekų kiekį regione ir tikslą – atskirti iki 20 000 t/metus biologiškai skaidžių atliekų  ir MBA įrenginių pajėgumus, numatomas maksimalus MBA įrenginiuose apdorojamas komunalinių atliekų kiekis – iki 80 000 t/metus. Pradėjus eksploatuoti MBA įrenginius, atskiriama lengvoji (2 D), sunkioji (3 D) atliekų frakcijos bei biologiškai skaidžios komunalinės atliekos, kurių  dalis patenka į biotunelius, kur vykstant aerobiniam atliekų apdorojimui gaunamas techninis kompostas/stabilatas. Įrenginių pagalba mažiau atliekų  šalinama sąvartyne.

Projekto įgyvendinimo metu, regione įsigyti ir išdalinti 29 233 konteineriai atskiram bioskaidžių atliekų surinkimui ir 22 267 kompostavimo dėžės.

Įgyvendinus projektą, sąvartyne šalinamos komunalinės bioskaidžios atliekos neviršys 2020 m. didžiausių leistinų šalinti komunalinių biologiškai skaidžių atliekų kiekių (Šiaulių regione 24.700 t/m.).

Projektas „Šiaulių regiono didelių gabaritų atliekų surinkimo ir kompostavimo aikštelių įrengimas“

Projekto kodas Nr. VP3-3.2-AM-01-V-01-014 

Priemonės „Atliekų tvarkymo sistemos sukūrimas“ tikslas – sukurti ir plėsti šiuolaikišką ES aplinkosauginius reikalavimus atitinkančią atliekų tvarkymo sistemą.

 Projekto tikslas – 8 didelių gabaritų atliekų surinkimo aikštelių ir 4 kompostavimo aikštelių projektavimas ir įrengimas Šiaulių regione (Šiaulių, Akmenės, Kelmės, Pakruojo, Radviliškio, Joniškio rajonų savivaldybių teritorijose).

 Projekto veiklos ir tikslai:

Veiklos „Didelių gabaritų atliekų surinkimo aikštelių įrengimas“ tikslas – sukurti prielaidas, kad gyventojams būtų suteikiamos visuotinos, prieinamos ir kokybiškos viešosios komunalinių atliekų tvarkymo paslaugos.

Veiklos „Žaliųjų atliekų kompostavimo aikštelių įrengimas“ tikslas – sukurti prielaidas komunalinių biologiškai skaidžių atliekų kiekio mažinimui sąvartynuose.

 Įgyvendinančioji institucija - Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūra

Projekto vykdytojas – VšĮ „Šiaulių regiono atliekų tvarkymo centras“

 Projekto veiklų įgyvendinimo laikotarpis:

2008 m. spalio 7 d. – 2014 m. liepos 15 d.

Projekto finansavimo laikotarpis:

2010 m. spalio 15 d. – 2014 m. rugsėjo 16 d.

  Skiriamas finansavimas – 16 201 722,16 Lt, iš jų:

13 771 463,84 Lt. – Europos sąjungos Sanglaudos fondo lėšos (85 %),

2 430 258,32 Lt – VšĮ ŠRATC ir Šiaulių regiono savivaldybių lėšos (15 %).

 Eiga:

 • LR Aplinkos ministro 2008 m. rugsėjo 9 d. įsakymu Nr. D1-463 (2009 m. balandžio 30 d įsakymo Nr. D1-235 redakcija) projektas„Šiaulių regiono didelių gabaritų atliekų surinkimo ir kompostavimo aikštelių įrengimas" patvirtintas valstybės projektu.
 • 2009 m. liepos 29 d. iš LR Aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūros gautas pasiūlymas teikti paraišką gauti ES struktūrinę paramą projektui „Šiaulių regiono senų sąvartynų ir šiukšlynų uždarymas".
 • 2010 m. balandžio 30 d. Aplinkos projektų valdymo agentūrai pateikta paraiška gauti ES struktūrinę paramą projektui.
 • 2010 m. rugsėjo 15 d. skelbtas viešųjų pirkimų konkursas „Šiaulių regiono didelių gabaritų atliekų surinkimo ir kompostavimo aikštelių įrengimas" rangos darbams pagal raudonos ir geltonos FIDIC knygų reikalavimus.
 • 2010 m. spalio 15 d. su LR Aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūra pasirašyta Projekto „Šiaulių regiono didelių gabaritų atliekų surinkimo ir kompostavimo aikštelių įrengimas" (projekto Nr. VP3-3.2-AM-01—V-01-014) finansavimo ir administravimo sutartis.
 • 2011 m. kovo 31 d. pasirašyta rangos darbų sutartis Nr. S-11-719 „5 didelių gabaritų atliekų surinkimo ir 3 biologiškai skaidžių  atliekų kompostavimo aikštelių Šiaulių regione įrengimas" su UAB „Šiaulių plentas".
 • 2011 m. gegužės 5 d. su UAB „Pastatų konstrukcijos“ pasirašyta sutartis Nr. S-11-739 „8 didelių gabaritų atliekų surinkimo ir 4 biologiškai skaidžių atliekų kompostavimo aikštelių Šiaulių regione FIDIC inžinieriaus, projektų ekspertizės, techninės priežiūros statybos darbų ir defektų ištaisymo laikotarpiui paslaugos“.
 • 2011 m. liepos 28 d. pasirašyta projektavimo ir rangos darbų sutartis Nr. S-11-769 „3 didelių gabaritų atliekų surinkimo ir žaliųjų atliekų kompostavimo aikštelių įrengimas Šiaulių regione" su UAB „Šiaulių plentas".
 • 2011 m. rugsėjo 8 d. įsigyta įranga III pirkimo daliai – Frontalinis krautuvas ZL50G (Nr.15G0111740) pagal 2011 m. rugpjūčio 3 d. su UAB „Keluva“ pasirašytą sutartį Nr. S-11-772 „Pirkimo sutartis. III pirkimo daliai – frontalinis krautuvas“.
 • Pagal 2011 m. spalio 24 d. su UAB „Oksata“ pasirašytą sutartį Nr. S-11-811 „Pirkimo sutartis. II pirkimo daliai – vartytuvas su transportavimo platforma ir V pirkimo daliai – mobilus rotorinis smulkintuvas“: 2012 m. kovo 6 d. įsigyta įranga V pirkimo daliai - Mobilus rotorinis smulkintuvas Caravaggi Bio 900 2012-03-09 įsigyta įranga II pirkimo daliai – Vartytuvas SEKO SCV 370 MD; 2012 m. kovo 15 d. įsigyta įranga II pirkimo daliai – Transportavimo platforma vartytuvui SEKO SCV 370 MD.
 • 2012 m. birželio 18 d. įsigyta įranga I pirkimo daliai - Sijotuvas Portafill 4000W (Nr.1231217) pagal 2011 m. spalio 24 d. pasirašytą su UAB „Balžuva“ sutartį Nr. S-11-810 „Pirkimo sutartis. I pirkimo daliai –sijotuvas“.
 • 2013 m. gegužės 15 d. įsigyti 4-i komplektai mobilių elektroninių automobilinių svarstyklių pagal 2013 m. gegužės 7 d. su UAB „Lietrusa“ pasirašytą pirkimo sutartį Nr. 13-S-44.
 • 2013 m. balandžio mėn. baigtos įrengti 8 didelių gabaritų atliekų surinkimo ir 4 biologiškai skaidžių atliekų kompostavimo aikštelės:

Akmenės rajonas – didelių gabaritų atliekų surinkimo aikštelė Eibučių g.,N. Akmenė;

Joniškio rajonas - didelių gabaritų atliekų surinkimo aikštelė Bariūnų k.,Kepalių sen., biologiškai skaidžių atliekų kompostavimo aikštelė Bariūnų k., Kepalių sen.;
Kelmės rajonas - didelių gabaritų atliekų surinkimo aikštelė Raseinių g. 70A , Kelmė;
Pakruojo rajonas - didelių gabaritų atliekų surinkimo aikštelė Aleknaičių k., Lygumų sen., biologiškai skaidžių atliekų kompostavimo aikštelė Aleknaičių k., Lygumų sen.;
Šiaulių rajonas - didelių gabaritų atliekų surinkimo aikštelė Ventos g., Kuršėnai, biologiškai skaidžių atliekų kompostavimo aikštelė Drąsučių k., Kuršėnų kaimiškoji sen.

Radviliškio rajonas - didelių gabaritų atliekų surinkimo aikštelė Žironų k, Aukštelkių seniūnija, Radviliškio rajonas, žaliųjų atliekų kompostavimo aikštelė Žironų k., Aukštelkių seniūnija, Radviliškio rajonas.

Šiaulių miestas - didelių gabaritų atliekų surinkimo aikštelė Basanavičiaus 168 B ir didelių gabaritų atliekų surinkimo aikštelė Pailių g.19, Šiauliuose.

 • 2014 m. balandžio mėn. baigėsi defektų pašalinimo laikotarpis po kurio projekto veiklos buvo galutinai užbaigtos.
 • 2014 m. rugsėjo 8 d. patvirtinta galutinė projekto įgyvendinimo ataskaita.

  Projektas „Šiaulių regiono senų sąvartynų ir šiukšlynų uždarymas“

  Projekto kodas Nr. VP3-3.2-AM-01-V-01-005

Priemonės „Atliekų tvarkymo sistemos sukūrimas“ tikslas – sukurti ir plėsti šiuolaikišką ES aplinkosauginius reikalavimus atitinkančią atliekų tvarkymo sistemą.

 Projekto tikslas – sumažinti gruntinio vandens ir dirvožemio (aplinkos) taršą, neigiamą poveikį žmonių sveikatai.

 Projekto rezultatas – Šiaulių regiono senųjų sąvartynų (14 vnt.) ir šiukšlynų (39 vnt.) uždarymas.

 Projekto veiklos:

 • Šiaulių regiono senųjų sąvartynų uždarymas (Akmenės raj. – N. Akmenės m., Pašakarnių; Joniškio raj. – Joniškio m.; Kelmės raj. – Kūprės, Kražių, Užvenčio,Tytuvėnų; Pakruojo raj. – Aleknaičių, Paguliankos; Radviliškio raj. – Radviliškio m., Šeduvos;Šiaulių raj. – Kuršėnų m., Kužių, Drąsučių)
 • Šiaulių regiono užterštų teritorijų (šiukšlynų) sutvarkymas (Joniškio raj. – Sliekių (Joniškio),Jakiškių (Joniškio), Jurdaičių (Skaistgirio); Pakruojo raj. – Guostagalio (Guostagalio), Valakai (Linkuvos), Muravoto (Linkuvos), Tulminių (Linkuvos), Gegiedžių (Linkuvos), Gaižiūnų (Linkuvos), Pakruojo (Pakruojo), Murdvaris (Linkuvos), Megučionių (Linkuvos), Mažeikonių (Pakruojo), Šiliškio (Pakruojo), Pelenikių (Pašvitinio), Pašvitinio (Pašvitinio), Vainiūnų (Pašvitinio), Jamantonių (Rozalimo), Balsių (Klovainių), Jovaišių (Žeimelio), Ūdekų (Linkuvos), Draudelių (Pašvitinio), Vismantų (Rozalimo), Pamūšio (Klovainių), Ramonaičių (Lygumų), Janiškaičių (Lygumų), Gačionių (Klovainių), Meiliūnų (Klovainių), Grikpėdžių (Žeimelio), Mikoliškio (Žeimelio), Višeikių (Žeimelio), Akmenėlių (Žeimelio), Petrašiūnų (Klovainių), Šukionių (Lygumų), Medikonių (Rozalimo), Radviliškio raj. – Kairėnų, (Grinkiškių), Jonaitiškių (Tyrulių); Šiaulių raj. – Leičių, Raudėnų)

Įgyvendinančioji institucija – Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūra (APVA)

Projekto vykdytojas – VšĮ Šiaulių regiono atliekų tvarkymo centras

Projekto įgyvendinimo laikotarpis: 2010-04-22 – 2014-03-21

Skiriamas finansavimas – 18 546 556,32 Lt, iš jų:

15 764 572,87 Lt – Europos Sąjungos Sanglaudos fondo lėšos (85 proc.),

2 781 983,45 Lt – Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos (15 proc.).

Projekto įgyvendinimo eiga:

 2008 m. rugsėjo 9 d. LR Aplinkos ministro įsakymu Nr. D1-463 (2009 m. balandžio 30d. įsakymo Nr. D1-235) projektas „Šiaulių regiono senų sąvartynų ir šiukšlynų uždarymas“ įtrauktas į priemonės Nr. VP3-3.2-AM-01-V „Atliekų tvarkymo sistemos sukūrimas“ valstybės projektų sąrašą Nr. 01.

 2009 m. rugsėjo 30 d. LR AM Aplinkos projektų valdymo agentūrai pateikta paraiška gauti ES struktūrinę paramą projektui „Šiaulių regiono senų sąvartynų ir šiukšlynų uždarymas“.

 2010 m. balandžio 22 d. su LR Aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūra (APVA) pasibaigus paraiškos vertinimo ir derinimo etapams, pasirašyta finansavimo ir administravimo sutartis Nr. A/2010/NS/63/S-10-561 dėl Projekto „Šiaulių regiono senų sąvartynų ir šiukšlynų uždarymas“ projekto kodas Nr. VP3-3.2-AM-01-V-01-005 vykdymo.

 2010 m. birželio 11 d. su AB „Meresta“ pasirašyta Rangos sutartis „44 atliekomis užterštoms teritorijoms Šiaulių regione sutvarkyti“ Nr. S-10-587.

 2011 m. rugpjūčio 1 d. su UAB „Pastatų konstrukcijos“ pasirašyta ekspertizės paslaugų sutartis dėl Akmenės raj. Pašakarnių sąvartyno, Radviliškio sąvartyno, Radviliškio Šeduvos sąvartyno bei Pakruojo raj. Paguliankos sąvartyno pakoreguotų ir papildytų techninių projektų Nr. S-11-771.

 2010 m. spalio 1 d. pasirašytos Rangos darbų sutartys su trimis skirtingomis įmonėmis, kurios atlieka sąvartynų uždarymo darbus Šiaulių regiono savivaldybėse:

 • 2010 m. spalio 1 d. su UAB „Kamesta“ pasirašyta Rangos sutartis „Šiaulių regiono 14 senų rajoninių sąvartynų uždarymui II –ai ir III- iai pirkimo daliai“ (FIDIC „Raudonoji knyga“) Nr. S-10-642. Sutarties apimtis pagal statybos darbų objektus – Joniškio rajono sąvartyno uždarymas (1 vnt.), Kelmės rajono sąvartynų uždarymas (4 vnt.).
 • 2010 m. spalio 1 d. su UAB „Šiaulių plentas“ pasirašyta Rangos sutartis „Šiaulių regiono 14 senų rajoninių sąvartynų uždarymui IV –ai pirkimo daliai“ (FIDIC „Raudonoji knyga“) Nr. S-10-643. Sutarties apimtis pagal statybos darbų objektus – Šiaulių rajono sąvartynų uždarymas (3 vnt.).
 • 2010 m. spalio 1 d. pasirašyta su UAB „Plungės lagūna“ Rangos sutartis „Šiaulių regiono 14 senų rajoninių sąvartynų uždarymui I –ai pirkimo daliai“ (FIDIC „Raudonoji knyga“) Nr. S-10-644. Sutarties objektas: rangos darbai ir mobilaus sąvartyno filtrato valymo įrenginio įsigijimas. Sutarties apimtis pagal statybos darbų objektus – Akmenės rajono sąvartynų uždarymas (2 vnt.), Pakruojo rajono sąvartynų uždarymas (2 vnt.), Radviliškio rajono sąvartynų uždarymas (2 vnt.).

 2010 m. gruodžio 6 d. baigti 39-ių atliekomis užterštų teritorijų sutvarkymo darbai.

 2011 m. balandžio 5 d. su „M&S Umweltprojekt GmbH“ pasirašyta 14 senų rajoninių sąvartynų ir 39 atliekomis užterštų teritorijų sutvarkymo Šiaulių regione darbų techninės priežiūros ir defektų ištaisymo laikotarpiui paslaugų pirkimo sutartis Nr. S-11-725.

 2011 m. liepos 27 d. su UAB „Lyderio grupė“ pasirašyta Projekto „Šiaulių regiono senų sąvartynų ir šiukšlynų uždarymas“ administravimo paslaugų sutartis Nr. S-11-770.

 2011 m. rugpjūčio 3 d. su VšĮ „Darnaus vystymo iniciatyvos“ pasirašyta Projekto „Šiaulių regiono senų sąvartynų ir šiukšlynų uždarymas“ viešinimo paslaugų sutartis Nr. S-11-774.

 2011 m. gruodžio 12-14 d. baigti visų 14-os senų sąvartynų uždarymo statybos darbai.

 2011 m. gruodžio 28 d. išduota atlikimo pažyma dėl 39-ių atliekomis užterštų teritorijų sutvarkymo darbų.

 2013 m. sausio 9 d. išduotos atlikimo pažymos dėl 14-os senų sąvartynų uždarymo statybos darbų.

 2013 m. gruodžio 9 d. Įgyvendinančiajai institucijai (Aplinkos projektų valdymo agentūrai (APVA)) pateikta galutinė projekto įgyvendinimo ataskaita.

Projekto įgyvendinimo metu parengtos šios viešinimo priemonės:

1. Išleisti 3 straipsniai

 • „Užterštų teritorijų tvarkymas Šiaulių regione“ („Šiaulių kraštas“ 2011 m. spalio 28 d.(Nr. 250));
 • „Šiaulių regione sumažėjo aplinką teršiančių senų sąvartynų ir šiukšlynų“ („Šiaulių kraštas“ 2012 m. rugpjūčio 23 d. (Nr. 196));
 • „Uždaryti senieji sąvartynai. Mažiau užterštų teritorijų Šiaulių regione“ „Šiaulių kraštas“ (2012 m. rugsėjo 29 d. (Nr. 228)).
2. Išleistas informacinis leidinys „Uždaryti senieji sąvartynai. Mažiau užterštų teritorijų“ – 1.000 vnt. Leidinio viršelis ir vidus.
3. Sukurtas 30 min. trukmės filmas „Uždaryti senieji sąvartynai. Mažiau užterštų teritorijų“ apie senų sąvartynų uždarymą Šiaulių regione, skirtas platinti, dalinti Šiaulių regiono mokymo įstaigoms ir bibliotekoms.

Iki projekto įgyvendinimo pradžios atliekų šalinimas rajonų sąvartynuose buvo nutrauktas, bet teritorijos nesutvarkytos taip, kad atitiktų šių dienų aplinkosauginius reikalavimus. Neveikiantys sąvartynai ir užterštos teritorijos kėlė grėsmę aplinkai, ekosistemoms, gadino kraštovaizdį, taipogi sudarė sąlygas nelegaliai ir slapčia atsikratyti kitomis atliekomis, kurios galėjo kelti grėsmę žmonių sveikatai.

Rajoniniuose sąvartynuose ir šiukšlynuose atliekos buvo pilamos netvarkingai, netankinamos ir neperdengiamos gruntu. Rajoninių sąvartynų dugnas buvo nesandarus, dėl lietaus ir sniego poveikio susidaręs filtratas patekdavo į paviršinius ar gruntinius vandenis, iš yrančių atliekų išsiskirdavo pavojingos biodujos į atmosferą, atliekos nuo vėjo buvo išsibarsčiusios sąvartynų teritorijose, esami paviršinio lietaus vandens nuvedimo ir filtrato surinkimo grioviai neišvalyti ir apaugę krūmais.

Pagal šiukšlėmis užterštų vietovių rekultivacijos projektą šiukšlės surinktos iš visos užterštos teritorijos (39 vnt.), jos sustumtos į kaupą, išrinktos perdirbamos atliekos, esant reikalui iškirsti krūmai bei medžiai. Sustumtos šiukšlės buvo išvežtos į rajonų sąvartynus, nereikalingi statiniai išmontuoti, teritorija sutvarkyta, paviršius suvoluotas, uždengtas derlingu sluoksniu ir apželdintas.

Uždarant sąvartyną jis turi būti sutvarkytas taip, kad atliekų po apylinkes neišnešiotų vėjas ar laukiniai gyvūnai, o sąvartyno filtratas nepatektų į aplinką, kraštovaizdis būtų estetiškai sutvarkytas, įrengta infrastruktūra, leidžianti nuolat, dar 30 metų po sąvartyno uždarymo, stebėti, ar pavojingos medžiagos nesiskverbia į aplinką. Toks sutvarkymas yra gana brangus, tad atsižvelgiant į tai, kaip stipriai buvo užteršta sąvartyno ir aplinkinės teritorijos, koks uždaromo sąvartyno ar šiukšlyno dydis, jame sukauptas atliekų kiekis, yra pasirenkama, ar sąvartyną uždaryti vietoje, ar surinkti ir išvežti atliekas į kitą sąvartyną.

Pagal paruoštus 14 rajoninių sąvartynų uždarymo projektus, 1 sąvartynas buvo sutvarkytas naudojant išvežimo būdą (surinktos ir išvežtos visos esančios ir po aplinkines teritorijas vėjo, žmonių ar gyvūnų išnešiotos atliekos, iškastas yrančių atliekų užterštas gruntas, teritorija sutvarkyta ir uždengta neužteršto dirvožemio sluoksniu, suformuotas teritorijai tinkantis kraštovaizdis, vietovė apželdinta), likusieji 13 sąvartynų buvo sutvarkyti naudojant uždengimo būdą (atvežtos iš kitų teritorijų ir surinktos išskaidytos apie sąvartyno teritoriją atliekos, laikantis technologinių reikalavimų, buvo sustumtos į vieną kaupą nuožulniais šlaitais, kurio dydis ir aukštis priklauso nuo atliekų kiekio, vėliau specialia sunkia technika sutankintos. Naujai suformuoti kaupai uždengti mažiausiai 80 cm storio vandeniui nepralaidaus molingo grunto sluoksniu, po to 20 cm derlingo grunto sluoksniu, kuris vėl suslėgtas ir tada teritorija apželdinta žole, taip suformuojant „atliekų piliakalnius“, sukurtas aplinkos monitoringas). Uždarius sąvartynus pastatyti įspėjamieji ženklai. Po sąvartyno uždarymo dar 5 metus negalima keisti tvarkomoms teritorijoms nustatytos žemės paskirties ir teritorijos nuosavybės pobūdžio.

Kad sutvarkyti sąvartynai ir užterštos teritorijos nekeltų pavojaus aplinkai ir žmonių sveikatai, reikalingas tolesnis jo aplinkos būklės stebėjimas. Pagal su Šiaulių regiono aplinkos apsaugos departamentu suderintas monitorinio programas, uždarytuose Šiaulių regiono didžiuosiuose rajoniniuose sąvartynuose bus nuolat vykdomas filtrato, požeminio ir paviršinio vandens monitoringas.

Projektas „Kur keliauja atliekos? Sužinok ir papasakok!“

 Projekto kodas Nr. VP3.-1.4-AM-09-K-02-044

Projekto tikslas - ugdyti moksleivių ir mokytojų aplinkosauginį sąmoningumą ir skatinti juos pasirinkti aplinkai palankų gyvenimo būdą šviečiant apie atliekų tvarkymą su juo susijusias aplinkos problemas ir jų sprendimo būdus.

Projekto rezultatas: 
Tikslinė grupė – du susiję segmentai – pedagogai ir moksleiviai, nes ir vieni ir kiti toliau aktyviai gautas žinias ir informaciją. Pedagogai – savo auklėtiniams, o moksleiviai – draugams, šeimos nariams, bendruomenėms. Projekto teritorija – Šiaulių regionas.

Projekto metu viso Šiaulių regione įvyko 14 seminarų pedagogams (dalyvavo 420 pedagogų) ir 21 akcija moksleiviams, aplinkosauginis konkursas (konkurse dalyvavo 20 regiono mokyklų) bei baigiamoji konferencija (suteiktos žinios 5020 mokinių).

Projekto „Kur keliauja atliekos? Sužinok ir papasakok!“ Seminarų metu nagrinėtos žmogaus daromo neigiamo poveikio aplinkai, darnios plėtros, atliekų rūšiavimo ir kitos temos. Išklausę paskaitas, kiekvienas dalyvis gavo pažymėjimą bei seminaro medžiagą. Akcijose dalyvavę moksleiviai gilino žinias apie žmogaus neigiamą poveikį aplinkai, gamtos išteklių tausojimą, didėjančius atliekų kiekius bei su tuo susijusiu atliekų rūšiavimu ir atsakingo vartojimo skatinimu.

Taip pat Projekto metu sukurtas 4 dalių mokomasis filmas apie atliekų tvarkymą ir tausojantį gamtinių išteklių naudojimą. Projekto pabaigoje, pasiektų konkurso rezultatų apibendrinimui organizuota baigiamoji moksleivių konferencija.

Projekto vertė – 251.122,15 Lt, iš kurių:
238.566,04 Lt – Europos regioninės plėtros fondo lėšos (95%);
12.556,11 Lt – VŠĮ ŠRATC lėšos (5%).

Projekto įgyvendinimo laikotarpis: 2012 m. rugsėjo 3 d. - 2014 m. kovo 31 d.

Projekto veiklos:

 • Seminarų ciklas pedagogams:

parengta medžiaga ir informacija dviem skirtingiems seminarams didėjančio atliekų kiekio ir gamtos ištekių tema ir kiekvienas seminaras bus pakartotas septyniose skirtingose vietovėse. Iš viso organizuota 14 seminarų.

 • Švietėjiškų renginių ciklas moksleiviams:

organizuotas  moksleivių aplinkosauginio projekto konkursas, 21 akcija moksleiviams, paruoštas ir išplatintas mokomasis plakatas ir filmas.
Akcijų metu žaismingai, žaidimo ir viktorinos forma moksleiviams suteiktos žinos apie didėjantį atliekų kiekį ir gamtos išteklių eikvojimą.
Organizuotas vienas konkursas, atitinkantis sritis - didėjantis atliekų kiekis ir gamtos išteklių eikvojimas. Konkursas yra viešinimo renginių (moksleivių akcijų) dalis.

Eiga:
2011 m. sausio 6 d. ŠRATC su VšĮ „DVI Darnaus vystimosi iniciatyvos“ (toliau –DVI) pasirašė  Jungtinės veiklos sutartį Nr. S20120106/01/S-12-1A. Šia sutartimi abi šalys susitarė sujungti potencialą ir jungtinės veiklos pagrindu kartu dalyvauti rengiant projekto ,,Kur keliauja atliekos? Sužinok ir papasakok!“ (toliau – Projektas) paraišką pagal Sanglaudos skatinimo veiksmų programos Visuomenės informavimo ir švietimo apie aplinką priemonių įgyvendinimas priemonę bei įgyvendinant Projektą pasirašius sutartį dėl Projekto įgyvendinimo ir finansavimo.

DVI - pagrindinis Projekto partneris (Projekto įgyvendintojas), ŠRATC – Projekto partneris, įsipareigoja skirti projektui įgyvendinti 5% kofinansavimą.

2012 m. sausio 6 d. LR AM Aplinkos projektų valdymo agentūrai (toliau – APVA) pateikta pradinė Projekto paraiška, kuri patikslinta ir 2012 m. gegužės 4 d. pateikta galutinė jos versija.

Vadovaujantis 2012 m. liepos 12 d. LR AM įsakymu Nr. D1-593 Projektui ,,Kur keliauja atliekos? Sužinok ir papasakok!“ (paraiškos kodas VP3-1.4-AM-09-K-02-044) įgyvendinti iš Aplinkos taršos mažinimo ir prevencijos programos skirtas finansavimas pagal Sanglaudos skatinimo veiksmų programos 1 prioriteto „Vietinės ir urbanistinė plėtra, kultūros paveldo ir gamtos išsaugojimas bei pritaikymas turizmo plėtrai“ VP3-1.4-AM-09-K priemonę „Visuomenės informavimo ir švietimo apie aplinką priemonių įgyvendinimas“.

2012 m. rugsėjo 4 d. DVI ir APVA pasirašė projekto ,,Kur keliauja atliekos? Sužinok ir papasakok!“ Nr. VP3-1.4-AM-09-K-02-044 Finansavimo ir administravimo sutartį.

2012 m. rugsėjo mėnesį pasirašytos sutartys su Projekto veiklą įgyvendinančiais darbuotojais iš ŠRATC ir DVI.

2012 m. rugsėjo – gruodžio mėn. vyko medžiagos rengimas seminarų ciklui pedagogams ir moksleivių akcijoms: medžiagos rinkimas plakatui, akcijoms ir filmui.

2013 m. kovo 14 d. pradėti organizuoti seminarai pedagogams. Per 2013 m. viso įvyko 10 seminarų, juose dalyvavo virš 300 pedagogų. Per 2014 m. įvyko 4 seminarai ir juose dalyvavo 120 pedagogų.

2013 m. balandžio mėnesį Šiaulių regiono moksleiviams pradėtos rengti akcijos. 2013 m. organizuotose 21 akcijoje dalyvavo 4480 moksleiviai.

2013 m. lapkričio 15 d. raštu Nr. SD131115/01 projekto pagrindinis partneris VšĮ „DVI Darnaus vystymo iniciatyvos“ kreipėsi į Įgyvendinančiąją instituciją (APVA) prašydamas pratęsti projekto įgyvendinimo laikotarpį. Atsižvelgiant į tai, tarp Įgyvendinančiosios institucijos ir Projekto vykdytojo (VšĮ „DVI Darnaus vystymo iniciatyvos“) buvo pasirašytas Projekto „Kur keliauja atliekos. Sužinok ir papasakok!“ Finansavimo ir administravimo sutarties Nr. VP3-1.4-AM-09-K-02-044 pakeitimas, pasirašant Šalių susitarimą Nr. 1, kuriuo atlikti biudžeto patikslinimai ir pratęstas projekto įgyvendinimo terminas iki 2014 m. kovo 31 d.

Daugiau informacijos apie projektą rasite Projekto pagrindinio partnerio internetinėje svetainėje

 

Projektą įgyvendina:

Projekto partneris:

Projektas „Šiaulių regiono atliekų tvarkymo centro darbuotojų gebėjimų stiprinimas“

Paprojektis Nr.2004-LT0029-SAC-1EEE/NOR-02-020

Paprojektį finansuoja Islandija, Lichtenšteinas, Norvegija pagal EEE ir Norvegijos finansinius mechanizmus ir bendrai finansuoja Lietuva

 ŠIAULIŲ REGIONO ATLIEKŲ TVARKYMO CENTRO DARBUOTOJŲ GEBĖJIMŲ STIPRINIMAS

Paprojektis Nr.2004-LT0029-SAC-1EEE/NOR-02-020

Paprojekčio tikslas - gerinant Šiaulių regiono atliekų tvarkymo centro (toliau - ŠRATC) darbuotojų kompetencijas ir įgūdžius strateginio valdymo, visuomenės informavimo, įstaigos įvaizdžio kūrimo, elektroninės valdžios (e. valdžios), vieno langelio principo įgyvendinimo, informacinių sistemų ir technologijų panaudojimo, atliekų tvarkymo paslaugų teikimo bei komunalinių atliekų surinkimo paslaugų organizavimo, valstybės paramos įsisavinimo klausimais, padidinti ŠRATC veiklos efektyvumą ir teikiamų viešųjų paslaugų kokybę. –

Paprojekčio įgyvendinimo metu bus surengti mokymai:

 • „Strateginis valdymas, procesų optimizavimas ir pokyčių vadyba"
 • „Vieno langelio principo įgyvendinimas ir elektroninių paslaugų teikimo mokymai vadovams"
 • „Įstaigos įvaizdžio kūrimo, visuomenės informavimo bei įtraukimo į sprendimų priėmimą mokymai"
 • „Elektroninių paslaugų teikimo ir vieno langelio principo įgyvendinimo mokymai specialistams"
 • „Komunalinių atliekų surinkimo paslaugų organizavimo ir kokybės kontrolės mokymai"
 • „Informacinės sistemos sąvartyno darbo optimizavimui"
 • „Lietuvos ir užsienio valstybių finansinė parama viešosioms įstaigoms bei aplinkosaugos gerinimui"
 • „Geoinformacinių (GIS) sistemų teikiamos galimybės"
 • „Informacinėmis technologijomis paremtų sprendimų parinkimo ir įdiegimo mokymai"
 • „Skambučių centro programinės įrangos naudotojų mokymai"
 • „Konteinerių administravimo ir apskaitos mokymai"

Mokymuose dalyvauja daugiau nei 90 % ŠRATC įstaigos darbuotojų (ne darbininkų) iš visų ŠRATC skyrių. Mokymai siejami su tiesiogine darbuotojų veikla, todėl mokymai padės jiems spręsti iškylančias problemas.

Siektinas paprojekčio rezultatas:

Paprojektis prisidės prie Gebėjimų stiprinimo fondo tikslo – stiprinti vietinės ir regioninės valdžios bei jos institucijų administracinius ir viešųjų paslaugų teikimo gebėjimus, tokiu būdu prisidedant prie regioninės politikos skatinimo ir socialinių bei ekonominių skirtumų mažinimo Lietuvoje.

Strateginio valdymo, pokyčių vadybos, vieno langelio principo ir el. paslaugų teikimo mokymai, sudarys prielaidas didinti ŠRATC valdymo efektyvumą, strateginio planavimo kokybę, pagerins darbo organizavimą, skatins vieno langelio principo įgyvendinimą ir el. paslaugų teikimą, skatins visuomenės įtraukimą priimamų sprendimų diskusijas.

Įstaigos įvaizdžio kūrimo ir visuomenės informavimo mokymai, leis pagerinti visuomenės informavimą, pagerins ŠRATC įvaizdį ir padidins visuomenės pasitikėjimą įstaiga.

Mokymai susiję su informacinėmis sistemomis prisidės prie Lietuvos nacionalinės informacinės visuomenės plėtros koncepcijos įgyvendinimo, padidins ŠRATC darbuotojų kompiuterinio raštingumo ir išprusimo lygį, skatins paslaugų teikimą elektroniniais būdais ir vieno langelio principo įgyvendinimą, leis efektyviau teikti bei organizuoti viešąsias paslaugas.

Elektroninių paslaugų teikimo, komunalinių atliekų surinkimo paslaugų organizavimo ir kokybės kontrolės, informacinės sistemos sąvartyno darbo optimizavimo, GIS sistemų, skambučių centro programinės įrangos naudotojų, konteinerių administravimo ir apskaitos mokymai tiesiogiai prisidės prie ŠRATC teikiamų viešųjų paslaugų kokybės gerinimo.

Trys ŠRATC darbuotojai dalyvaujantys mokymuose dirba ir gyvena probleminėse savivaldybėse (po vieną Akmenės, Joniškio, Kelmės sav.), o pats ŠRATC teikia viešąsias ir administracines paslaugas visoms Šiaulių regiono savivaldybėms, tarp kurių yra 3 probleminės savivaldybės (Akmenės, Joniškio, Kelmės). Todėl mokymai prisidės prie socialinės ir ekonominės atskirties mažinimo.

Paprojektis gerindamas ŠRATC vadovų bei specialistų kompetenciją ir įgūdžius:

 • Leis pagerinti ŠRATC valdymą bei vykdomos veiklos koordinavimą.
 • Pagerins įstaigos įvaizdį ir visuomenės informavimą.
 • Leis įgyvendinti vieno langelio principą ir padidins elektroninių paslaugų naudojimą.
 • Leis pagerinti ŠRATC teikiamų ir organizuojamų viešųjų paslaugų kokybę:
  • Rinkliavos už komunalinių atliekų tvarkymą mokėtojų aptarnavimą;
  • Komunalinių atliekų surinkimo organizavimą;
  • Atliekų šalinimą sąvartynuose;
  • Kitas vykdomas viešąsias paslaugas bei administracines užduotis.

Paprojektis padės pasiekti aukščiau išvardintus tikslus bei prisidės prie darnaus vystimosi gerindamas atliekų tvarkymą ir ekologinę situaciją Šiaulių regione, skleisdamas gero valdymo principus.

Paprojekčio finansavimas:

Paprojekčio vertė – 236 177 Lt (be PVM), iš kurių:

 • Gebėjimų stiprinimo fondo parama (Paprojektį finansuoja Islandija, Lichtenšteinas, Norvegija pagal EEE ir Norvegijos finansinius mechanizmus ir bendrai finansuoja Lietuva) – 200 750 Lt 45 ct (85 proc. paprojekčio vertės),
 • ŠRATC įnašas – 35 426 Lt 55 ct (15 proc. paprojekčio vertės).

Paprojekčio įgyvendinimo terminas:

 • Pradžia – 2009 m. spalio 20 d.
 • Pabaiga – 2010 m. rugpjūčio 30 d.

Projekto įgyvendinimo eiga:

 • 2009 m. kovo 13 d. pateikta viešąjai įstaigai „PVC" paraiška subsidijų schemos „Vietinės ir regioninės valdžios bei jos institucijų administracinių ir viešųjų paslaugų teikimo gebėjimų stiprinimas" paramai gauti.
 • 2009 m. liepos 10 d. Bendradarbiavimo ir Gebėjimų stiprinimo fondų sekretoriatas, VšĮ „PVC" patvirtino ŠRATC paraišką subsidijų schemos „Vietinės ir regioninės valdžios bei jos institucijų administracinių ir viešųjų paslaugų teikimo gebėjimų stiprinimas" paramai gauti.
 • 2009 m. spalio 20 d. su LR Vidaus reikalų ministerija ir viešąja įstaiga „PVC" pasirašyta Europos ekonominės erdvės ir Norvegijos finansinių mechanizmų subsidijų schemos „Vietinės ir regioninės valdžios bei jos institucijų administracinių ir viešųjų paslaugų teikimo gebėjimų stiprinimas" paprojekčio „Šiaulių regiono atliekų tvarkymo centro darbuotojų gebėjimų stiprinimas" įgyvendinimo sutartis.
 • 2010 m. vasario 2 d. dienraštyje "Šiaulių kraštas" išspausdintas straipsnis "ŠRATC darbuotojai stirpins gebėjimus".
 • 2010 m. kovo 5 dieną Valstybės žinių priede "Informaciniai pranešimai" Nr. 17 paskelbtas supaprastintas atviras konkursas paprojekcio mokymo organizavimo ir vedimo paslaugui pirkti.
 • 2010 m. kovo 29 d. išleistas lansktinukas "Šiaulių regiono atliekų tvarkymo centro darbuotojų gebėjimų stiprinimas".
 • 2010 m. gegužės 11 d. atlikus viešųjų pirkimų procedūras, konkurso nugalėtoja paskelbta UAB „Algoritmų sistemos" su kuria pasirašyta mokymų oganizavimo ir vedimo paslaugos pirkimo sutartis.
 • 2010 m. gegužės 18-21 dienomis 14 įstaigos darbuotojų organizuoti pirmieji mokymai tema "Strateginis valdymas, procesų optimizavimas ir pokyčių vadyba" (mokymų trukmė 30 val.).
 • 2010 m. gegužės 25-28 dienomis 12 įstaigos darbuotojų organizuoti mokymai tema „Vieno langelio principo įgyvendinimas ir elektroninių paslaugų teikimo mokymai vadovams" (mokymų trukmė 30 val.).
 • 2010 m. gegužės 31 – birželio 3, 7-8 dienomis 38 įstaigos darbuotojams organizuoti mokymai tema „Įstaigos įvaizdžio kūrimas, visuomenės informavimas bei įtraukimas į sprendimų priėmimą" (mokymų trukmė 16 val.).
 • 2010 m. birželio 9-11 ir birželio 14-16 dienomis 28 įstaigos darbuotojams organizuoti mokymai tema "Elektroninių paslaugų teikimas ir vieno langelio principo įgyvendinimas" (mokymų trukmė 24 val.).
 • 2010 m. birželio 21-23 ir liepos 7-9 dienomis 22 įstaigos darbuotojams organizuoti mokymai tema "Konteinerių administravimas ir apskaita" (mokymų trukmė 24 val.).
 • 2010 m. birželio 28-30 ir liepos 1 dienomis 13 įstaigos darbuotojų organizuoti mokymai tema "Komunalinių atliekų surinkimopaslaugų organizavimas ir kokybės kontrolė " (mokymų trukmė 32 val.).
 • 2010 m. liepos 12-14 dienomis 9 įstaigos darbuotojams organizuoti mokymai tema "Informacinės sistemos sąvartyno darbo optimizavimui" (mokymų trukmė 24 val.).
 • 2010 m. liepos 15-16 dienomis 12 įstaigos darbuotojų organizuoti mokymai tema "Lietuvos ir užsienio valstybių finansinė parama viešosioms įstaigoms bei aplinkosaugos gerinimui" (mokymų trukmė 16 val.).
 • 2010 m. liepos 19-20 dienomis 11 įstaigos darbuotojų organizuoti mokymai tema "Geoinformacinių (GIS) sistemų teikiamos galimybės" (mokymų trukmė 16 val.).
 • 2010 m. liepos 22-23 dienomis 10 įstaigos darbuotojų organizuoti mokymai tema "Informacinėmis technologijomis paremtų sprendimų parinkimas ir įdiegimas" (mokymų trukmė 16 val.).
 • 2010 m. liepos 26-28 dienomis 14 įstaigos darbuotojų oganizuoti mokymai tema "Skambučių centro programinės įrangos naudotojų mokymai" (1 grupė) (mokymų trukmė 20 val.)

Projektas „Šiaulių regiono Kairių sąvartyno uždarymo II etapas“

Projekto Nr.VP3-3.2-AM-01-V-01-002

Projekto tikslas:

Lietuva stojimo į Europos Sąjungą sąlygose įsipareigojo visus ES aplinkosaugos reikalavimų neatitinkančius sąvartynus uždaryti iki 2009 m. liepos 16 d. Kaip ir numatyta Valstybiniame strateginiame atliekų tvarkymo plane, 2007 m. vasario 23 d. baigus statyti modernų Šiaulių regiono nepavojingų atliekų sąvartyną Aukštrakiuose, Šiaulių apskrityje visi senieji komunalinių atliekų sąvartynai, tarp jų ir Šiaulių miesto senasis sąvartynas Kairiuose, kaip nebeatitinkantys šiandienos aplinkosaugos reikalavimų, uždaromi.

Kairių sąvartynas, kuriame buvo šalinamos Šiaulių miesto ir dalies Šiaulių rajono buitinės, komercinės ir pramoninės atliekos, pradėtas eksploatuoti 1965 m. Tik nuo 1999 m. pradėta vesti šalinamų atliekų apskaita, todėl tikslių duomenų apie sąvartyne sukauptų atliekų kiekį nėra. Manoma, kad jame galėtų būti sukaupta apie 2 milijonus tonų atliekų.

Kairių sąvartyno įrengimas nebeatitinka šiandienių aplinkosaugos reikalavimų. Sąvartyno atliekų kaupo dugne nėra dirbtinio izoliacinio sluoksnio. Nebuvo dujų surinkimo sistemos. Filtrato surinkimo drenažinė sistema pradėta įrengti tik paskutiniaisiais jo eksploatavimo metais, paklota tik rytinio šlaito drena. Iš kaupo prasisunkęs filtratas buvo surenkamas vidinio kontūro grioviais, todėl buvo rizika, kad grioviuose susikaupęs filtratas gali filtruotis į gruntą ir į požeminę sferą, o taip pat į aplinkinius melioracijos griovius, kuriais drenažinis vanduo iš aplinkinių laukų nuvedamas į Švedės tvenkinį.

Nuo 2003 metų sausio mėnesio Kairių sąvartyno eksploataciją perėmė Šiaulių regiono atliekų tvarkymo centras. Įgyvendinant Europos Sąjungos ir Lietuvos Respublikos lėšomis finansuojamą projektą „Šiaulių regiono atliekų tvarkymo sistemos sukūrimas" (projekto Nr. 2001/LT/16/P/PE/008) jau 2006 metais pradėti Kairių sąvartyno uždarymo I-ojo etapo darbai, kurie baigti 2008 m. birželio 9 d. 2007 m. balandžio 2 d. pradėjus eksploatuoti naująjį regiono sąvartyną Aukštrakiuose, atliekų šalinimas Kairių sąvartyne nutrauktas.

Per I-ajį sąvartyno uždarymo etapą buvo perkeltas tranzitinis asfaltuotas kelias, įrengta filtrato surinkimo sistema su žiedine kaupo drena ir siurblinėmis. Siekiant išvengti sąvartyno kaupo nuošliaužų, atliktas sąvartyno kaupo šlaitų lėkštinimas iki santykio 1:3. Gruntu uždengti sąvartyno kaupo apatinės dalies vakarinis, pietinis ir pietrytinis šlaitai. Laikinai pridengta viršutinio kaupo pietinė dalis.

Projekto „Šiaulių regiono Kairių sąvartyno uždarymo II etapas" (Projekto Nr.VP3-3.2-AM-01-V-01-002) baigti Kairių sąvartyno darbus:

 • baigti formuoti ir uždengti kaupo šiaurinį ir šiaurrytinį šlaitus, išlaikant šlaitų nuolydį 1:3;
 • galutinai uždengti kaupo viršūnę;
 • rekultivuoti kaupą jį užsėjant žole;
 • organizuoti, kad būtų įrengta biodujų surinkimo sistema, kuri leistų sąvartyne susidarančias biodujas panaudoti elektros energijai 800 kw pajėgumo jėgainėje gaminti;
 • pastatyti atvirkštinio osmoso technologijos pagrindu sukonstruotus filtrato valymo įrenginius bei sutvarkyti esamus filtrato baseinus.

Siektinas projekto rezultatas:

Įgyvendinus projektą, iš sąvartyno į aplinką nebesklis tarša, šio krašto gyventojams bus užtikrinta švaresnė ir sveikesnė aplinka. Rekultivavus sąvartyną, jo teritorijoje bus atkurta natūrali aplinka, sąvartyno iškyli kalva pagyvins kalvų gausumu pasigirti negalinčių Šiaulių apylinkių panoramą. Iš sąvartyno surenkamo biodujos bus panaudotos elektros energijos gamybai.

Projekto finansavimas:

Projekto vertė - 12 750 000 Lt (be PVM), iš kurių:

 • ES Sanglaudos fondo paramos dalis - 10 837 500 Lt (85 proc.),
 • Bendrojo finansavimo dalis - 1 912 500 Lt (15 proc.) (Lietuvos Respublikos biudžeto lėšos),

Projekto įgyvendinimo terminas:

Pradžia – 2009 m. kovo 18 d.

Pabaiga – 2011 m. rugsėjo 17 d.

Projekto įgyvendinimo eiga:

2008 m. rugsėjo 9 d. LR Aplinkos ministro įsakymu projektas „Šiaulių regiono Kairių sąvartyno uždarymo II etapas" patvirtintas valstybės projektu.

2008 m. lapkričio 12 d. pateikta paraiška dėl projekto finansavimo Europos Sąjungos fondų ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšomis.

2009 m. kovo 18 d. su LR Aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūra pasirašyta projekto „Šiaulių regiono Kairių sąvartyno uždarymo II etapas" (projekto Nr.VP3-3.2-AM-01-V-01-002) finansavimo ir administravimo sutartis.

2009 m. birželio 26 d. pasirašyta sutartis su konkursą laimėjusia UAB „Plungės lagūna" dėl Kairių sąvartyno uždarymo II etapo projektavimo ir statybos darbų. Šia sutartimi, kurios vertė - beveik 10,6 milijono litų, „Plungės lagūna" baigti Kairių sąvartyno uždarymą įsipareigojo per 24 mėnesius nuo sutarties pasirašymo dienos.

2009 m. liepos 27 d. su UAB „Pastatų konstrukcijos" pasirašyta Kairių sąvartyno II etapo uždarymo techninės priežiūros ir defektų ištaisymo laikotarpiui prikimo sutartis.

2010 m. rugpjūčio 3 d. komisija sudaryta Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos Šiaulių teritorijų planavimo ir statybos valstybės priežiūros skyriaus pripažino, kad Šiaulių regiono Kairių sąvartyno uždarymo II etapas tenkina nustatytus reikalavimus ir yra tinkamas naudoti.

Projektas „Atliekų tvarkymo, antrinių žaliavų surinkimo ir perdirbimo sričių viešųjų paslaugų kokybės gerinimas Šiaulių regione“

Projekto Nr. BPD2004-ERPF-3.2.6-04-06/0002

Projekto tikslas - pagerinti atliekų tvarkymo, antrinių žaliavų surinkimo ir perdirbimo sričių viešųjų paslaugų kokybę Šiaulių regione:

 • sukurti virtualų antrinių žaliavų perdirbimo technologijų demonstravimo ir konsultavimo centrą Šiaulių regione;
 • skatinti antrinių žaliavų perdirbimo plėtrą Lietuvoje;
 • didinti informacijos apie atliekų tvarkymą, antrinių žaliavų surinkimą ir perdirbimą prieinamumą Lietuvos ir užsienio verslo subjektams.

Įvedus vietinę rinkliavą už atliekų surinkimą ir tvarkymą, atliekų turėtojams kyla daugybė klausimų dėl rinkliavos dydžio skaičiavimo metodikos, skaičiavimo pagrįstumo, atliekų surinkimo grafikų, maršrutų ir pan. Technologijų demonstravimo ir konsultavimo centro užduotis - padėti greitai ir tiksliai atsakyti į šiuos klausimus. Šio centro paskirtis – teikti konsultacijas telefonu juridiniams ir fiziniams asmenims juos dominančiais klausimais telefonu, taip pat kaupti informaciją apie atliekų rūšiavimą, surinkimą ir tvarkymą, gautus duomenis analizuoti, propaguoti naujas atliekų perdirbimo technologijas, siekiant sudominti verslą įdiegti jas praktikoje, skelbti informaciją apie įvairias atliekų utilizavimo galimybes, taip pat informaciją, kaip užsienio šalyse gyventojai ir įmonės tvarko atliekas, bei aptarti visas galimybes užsienio patirtį pritaikyti Lietuvoje.

Tyrimų rezultatų apžvalgos, kurioje atsispindės rinkoje esančių antrinių žaliavų rūšiavimo, surinkimo ir perdirbimo analizė, aprėptis:

 • Atliekų tvarkymo problemos ir jų sprendimų būdai.
 • Antrinių žaliavų rūšiavimo problemos ir jų sprendimų būdai.
 • Antrinių žaliavų perdirbimo problemos ir jų sprendimų būdai.
 • Naudojamų atliekų tvarkymo, antrinių žaliavų surinkimo bei perdirbimo technologijų apžvalga.
 • Naujų technologijų naudojimo galimybės.

Tai padės mažinti sąvartyne šalinamų atliekų kiekį, taupyti energiją ir gamtos išteklius,  užtikrins visuomenei švaresnę ir sveikesnę aplinką.

Projekto finansavimas:

Projekto vertė – 236 300 Lt, iš kurių

 • Europos regionų plėtros fondo parama – 177 225 Lt,
 • ŠRATC lėšos – 59 075 Lt.

Projekto įgyvendinimo terminas:

Projekto pradžia – 2007 m. vasario 1 d.
Projekto pabaiga – 2008 m. kovo 31 d.

Projekto įgyvendinimo eiga:

 • Sukurtas virtualus technologijų demonstravimo ir konsultavimo centras.
 • Atliktas atliekų tvarkymo, antrinių žaliavų surinkimo bei perdirbimo technologijų tyrimas, parengta tyrimų rezultatų analizė.
 • 100 vnt. tiražu išleista brošiūra „Antrines žaliavas perdirbti, negalima išmesti" .
 • Paskelbti du informaciniai pranešimai („Šiaulių krašte" 2008-07-25 ir 2008-07-30).

Projektas „Ventos ir Lielupės upių baseinų rajonų valdymo planų kūrimas ir nacionalinių institucinių pajėgumų stiprinimas“

Projekto Nr. SIV-107

Litras alyvos atliekų gali užteršti milijoną litrų vandens, arba dešimtmečiams užteršti pusę hektaro dirvožemio, o per jį ir gruntinius vandenis. Išmetus kur papuola seną kompiuterį ar televizorių, aplinka taip pat užteršiama toksinais, kadangi šioje technikoje yra gausu sunkiųjų metalų ir kitų kenksmingų medžiagų. Kita vertus, kompiuteris yra sudarytas iš daugelio naudingų medžiagų: plastiko, stiklo, plieno, aukso, švino ir kitų, kurias perdirbus galima dar kartą panaudoti, taip taupant gamtos išteklius, energiją.

Netinkamai šalinamos atliekos ne tik aplinką teršia. Iš atliekų išsiskyrusios kenksmingos medžiagos su maistu, per orą ar vandenį patenka į žmogaus organizmą ir gali sukelti negrįžtamų sveikatos pokyčių.

Siekdamas apsaugoti Ventos-Lielupės baseino gruntinius vandenis nuo teršalų, susidarančių iš atliekų, VšĮ "Šiaulių regiono atliekų tvarkymo centras" (ŠRATC), bendradarbiaudamas su Jelgavos rajono savivaldybe (Latvija), įgyvendino projektą "Ventos ir Lielupės upių baseinų rajonų valdymo planų kūrimas ir nacionalinių institucinių pajėgumų stiprinimas". ŠRATC-as projekto lėšomis Šiaulių regiono spaudoje paskelbė 21 straipsnį, informuojantį visuomenę apie saugų atliekų tvarkymą ir šalinimą, išleido lankstinuką, brošiūrą, surengė seminarą, konferenciją. Naujajame Šiaulių regiono nepavojingų atliekų sąvartyne projekto lėšomis pastatė filtrato valymo įrenginius.

Sąvartyne vykstančių biocheminių procesų metu susidaro labai įvairių žmogui ir gamtai pavojingų cheminių medžiagų. Susidaro netgi labai kancerogeninių medžiagų. Tokio užterštumo nuotekos nėra tinkamos valyti biologiniu būdu. Daugelyje Europos šalių draudžiama sąvartyno nuotekas išpilti į miesto kanalizaciją. Todėl sprendžiant filtrato Aukštrakių sąvartyne valymo problemą buvo pasirinkti valymo įrenginiai, veikiantys atvirkštinio osmoso būdu. Tokie valymo įrenginiai visiškai apsaugos Ventos-Lielupės baseino gruntinius vandenis nuo teršalų, išsiskiriančių iš Aukštrakių sąvartyne šalinamų atliekų.

Projekto finansavimas:

 • Bendra projekto vertė - 814 410,88 EUR, iš kurių:
  • Latvijai tenkanti dalis - 33 902,88 EUR:
  • ERPF parama - 25 427,16 EUR ,
  • Latvijos įnašas - 8 475,72 EUR;
 • Lietuvai tenkanti dalis - 780 508 EUR:
  • Europos regionų plėtros fondo parama pagal INTRREG III programą - 585 381 EUR (75 proc.),
  • Lietuvos įnašas - 195 127 EUR (25 proc.), iš kurių:
   • 12,5 proc. - Lietuvos Respublikos biudžeto lėšos,
   • 12,5 proc. - ŠRATC lėšos.

Projekto įgyvendinimo terminas:

Pradžia - 2006 m. rugsėjo 25 d.

Pabaiga - 2007 m. lapkričio 25 d.

 Projekto lėšomis atlikta:

 • 2007 m. spalio 1 d. Šiaulių regiono komunalinių atliekų sąvartyne Aukštrakiuose baigti statyti filtrato valymo įrenginiai.
 • Išleistas lankstinukas "Atliekų priėmimo punktai". 
 • Išleistas bukletas "Šiaulių regiono nepavojingų atliekų sąvartynas Aukštrakiuose".
 • Išspausdintas 21 straipsnis:
  • "Komunalinių atliekų tvarkymas ir rinkliava Pakruojo rajone" ("Šiaulių krašte" 2007-08-23),
  • "Kur dėti atliekas?" (Joniškio rajone)(Laikraštyje "Joniškis" 2007-08-24),
  • "Kur dėti atliekas?" (Radviliškio rajone)("Radviliškio naujienose" 2007-08-24),
  • "Komunalinių atliekų tvarkymas ir rinkliava Pakruojo rajone" ("Auksinėje varpoje" 2007-08-25),
  • "Kur dėti atliekas?" (Kelmės rajone) ("Kelmės krašte" 2007-08-25),
  • "Kur dėti atliekas?" (Joniškio rajone) ("Šiaulių krašte" 2007-08-28),
  • "Kur dėti atliekas?" (Radviliškio rajone) ("Šiaulių krašte" 2007-08-28),
  • "Kur dėti atliekas?" (Šiaulių rajone) ("Šiaulių krašte" 2007-08-28),
  • "Kur dėti atliekas?" (Pakruojo rajone) ("Šiaulių krašte" 2007-08-28),
  • "Kur dėti atliekas?" (Akmenės rajone) ("Šiaulių krašte" 2007-08-28),
  • "Kur dėti atliekas?" (Pakruojo rajone) ("Auksinėje varpoje" 2007-08-29),
  • "Kur dėti atliekas?" (Akmenės rajone) ("Vienybėje" 2007-08-29),
  • "Nauja komunalinių atliekų tvarkymo sistema ir rinkliava Joniškio rajone" (Laikraštyje "Joniškis" 2007-09-04),
  • "Nauja komunalinių atliekų tvarkymo sistema ir rinkliava Joniškio rajone" ("Šiaulių krašte" 2007-09-04),
  • "Komunalinių atliekų tvarkymas ir rinkliava Radviliškio rajone" ("Šiaulių krašte" 2007-09-06),
  • "Komunalinių atliekų tvarkymas ir rinkliava Radviliškio rajone" ("Radviliškio naujienose" 2007-09-07),
  • "Komunalinių atliekų tvarkymas ir rinkliava Akmenės rajone" ("Šiaulių krašte" 2007-10-04),
  • "Komunalinių atliekų tvarkymas ir rinkliava Akmenės rajone" ("Vienybėje" 2007-10-10),
  • "Atliekų tvarkymas - visų rūpestis" ("Šiaulių krašte" 2007-10-19),
  • "Gamybos atliekų tvarkymas – įmonių prievolė ir išlaidos" ("Šiaulių krašte" 2007-10-26),
  • "Švaraus vandens reikės ir mūsų vaikams" ("Šiaulių krašte" 2007-11-16).
 • Surengti 2 seminarai.
 • Suorganizuota tarptautinė konferencija.

Projektas „Visuomenės aplinkosauginio švietimo sistemos Šiaulių apskrityje sukūrimas bei įgyvendinimas“

Projekto Nr. po sutarties pratęsimo BPD2004-ERPF-1.3.0-05-06/0004-01

Atliekų tvarkymas yra viena svarbiausių aplinkos apsaugos sričių, nes reguliuoja gamybos, paskirstymo ir vartojimo produktų sąveiką su gamtine aplinka: dirvožemiu, oru, vandeniu, klimatu. Sąmoningą visuomenės sprendimą lemia įgūdžiai ir informacija apie prekes, jų pasirinkimo alternatyvas, poveikį sveikatai ir aplinkai. Todėl vienas iš svarbiausių vaidmenų, įgyvendinant aplinkos apsaugos tikslus, tenka visuomenės švietimui ir informavimui.

Siekiant užtikrinti geresnę gyvenimo kokybę bei saugesnę aplinką, projekto pareiškėjas viešoji įstaiga "Šiaulių regiono atliekų tvarkymo centras" ir projekto partneris viešoji įstaiga "Šiaulių regiono plėtros agentūra" įgyvendina projektą "Visuomenės aplinkosauginio švietimo sistemos Šiaulių apskrityje sukūrimas bei įgyvendinimas".

Projekto tikslas – gerinti Šiaulių regiono gyventojų bei įmonių sampratą apie aplinkosaugą, formuoti atsakingesnį požiūrį į gamtą. Tyrimai rodo, kad šiandien visuomenė nesuinteresuota rūšiuoti ir perdirbti atliekas, nes tame neįžvelgia konkrečios naudos sau. Todėl yra svarbu supažindinti visuomenę su Šiaulių apskrityje kuriamos vieningos atliekų tvarkymo sistemos pranašumais, aiškinti, kodėl ir kaip reikia rūšiuoti atliekas, informuoti apie naujas atliekų panaudojimo galimybes ir kaip kintantis visuomenės požiūris į aplinkosaugą gali pakeisti jos pačios gyvenamą aplinką ir sveikatą. Tam rengiamos šviečiamosios televizijos laidos, informaciniai straipsniai spaudoje, informacinės skrajutės, dokumentinis filmas, didelės apimties mokomasis leidinys apie atliekų rūšiavimą, organizuojami seminarai, konferencijos, fotoparoda ir k.t..

Projekto finansavimas:

Bendra projekto vertė – 218 390 Lt, iš kurių:

 • Europos Sąjungos Specialiosios Europos regioninės plėtros fondo programos lėšos – 141 292,50 Lt,
 • Lietuvos Respublikos biudžeto lėšos – 47 097,50 Lt,
 • ŠRATC lėšos – 30 000 Lt.

Projekto įgyvendinimo terminas:

Pradžia – 2007 m. sausio 1 d.

Pabaiga – 2008 m. rugpjūčio 1 d.

Projekto įgyvendinimo eiga:

2007 m. atlikta:

Išleisti 4 lankstinukai:

 • "Nauja atliekų tvarkymo sistema ir rinkliava"
 • "Kodėl būtina rūšiuoti atliekas?"
 • "Saugus atliekų šalinimas"
 • "Atliekų tvarkymas įmonėje"

Išspausdinti 5 straipsniai:

 • "Aukštrakiuose baigtas statyti modernus Šiaulių regiono sąvartynas" ("Šiaulių naujienose" 2007-02-17),
 • "Priiminėjamas moderniausias šalyje Aukštrakių sąvartynas" ("Šiaulių krašte" 2007-02-17),
 • "Rūšiuoji – mažini atliekų kiekį" ("Šiaulių krašte" 2007-04-06),
 • "Šiauliai neturi virsti šiukšlynu" ("Šiaulių krašte" 2007-06-20),
 • "Švari ir saugi aplinka – kiekvieno mūsų rūpestis" ("Šiaulių krašte" 2007-07-07).

Surengta 13 mokymų/seminarų.

Suorganizuota tarptautinė konferencija "Atliekų tvarkymo problemos Lietuvoje".

2008 m. atlikta:

Sukurtas dokumentinis filmas "Gyvenkime švariau".

Sukurtas keturių televizijos laidų ciklas "Gyvenkime švariau".

Išleistas informacinis mokomasis leidinys "Atliekų kelias nuo kibirėlio iki sąvartyno".

Suorganizuota fotoparoda-konkursas "Atliekos šypsosi, radusios vietą...".

Atlikta gyventojų apklausa

Išspausdinti 3 straipsniai:

 • "Aukštrakių sąvartyno eksploatacijos laiką pratęstų rūšiavimo linija" ("Šiaulių krašte" 2008-02-27),
 • "Kaip sumažinti išlaidas atliekoms tvarkyti?" ("Šiaulių krašte" 2008-04-03),
 • "Surask atliekoms vietą" ("Šiaulių krašte" 2008-05-15),

Surengti 7 mokymai/seminarai.

Suorganizuota tarptautinė konferencija - apskritojo stalo diskusija "Atliekų rūšiavimas ir perdirbimas: patirtis ir perspektyva".

Projektas „Šiaulių regiono atliekų tvarkymo sistemos sukūrimas“

Projekto Nr. 2001/LT/16/P/PE/008-01

Projekto finansavimas:

Projekto vertė -32 463 225,60 Lt, iš kurių:

 • ES Sanglaudos fondo paramos dalis - 18 179 406,34 Lt (56 proc.),
 • Bendrojo finansavimo dalis - 14 283 819,26 Lt (44 proc.), iš kurių:
  • 22 proc. - Lietuvos Respublikos biudžeto lėšos,
  • 22 proc. - ŠRATC lėšos.

Projekto tikslai ir rezultatai:

 • Aukštrakiuose (Šiaulių rj.) pastatyti naują regioninį sąvartyną.
 • Rekonstruoti privažiavimo kelią į Aukštrakių sąvartyną.
 • Šiaulių apskrityje įrengti 34 atliekų priėmimo punktus.
 • Šiaulių apskrityje įrengti 247 bendro naudojimo konteinerinių aikštelių.
 • Kairiuose (Šiaulių rj.) įrengti žaliųjų atliekų kompostavimo aikštelę.
 • Uždaryti Šiaulių miesto senąjį sąvartyną Kairiuose.
 • Šiaulių apskrityje uždaryti ir sutvarkyti 116 mažųjų sąvartynų (šiukšlynų).
 • Įsigyti atliekų tvarkymo įrangą.

Uždarius Šiaulių apskrityje visus senuosius, šiandieninių aplinkosaugos reikalavimų nebeatitinkančius sąvartynus ir vietoj jų atidarius modernų griežčiausius Europos Sąjungos ir Lietuvos Respublikos aplinkosaugos reikalavimus atitinkantį sąvartyną Aukštrakiuose – vieną visai apskričiai, sąvartynų į aplinką skleidžiama tarša Šiaulių apskrityje bus maksimaliai sumažinta. Taip Šiaulių apskrities gyventojams bus užtikrinta švaresnė ir saugesnė aplinka. Atliekų priėmimo punktai ir konteinerinės aikštelės padės sumažinti atliekų kiekius, patenkančius į sąvartyną, ir padidins atliekų kiekius, skirtus perdirbti. Tai padės tausoti gamtos išteklius ir energiją, prailginti naujojo sąvartyno eksploatacijos laiką.

Projekto įgyvendinimo terminas:

Pradžia – 2001 m. gruodžio 21 d.

Pabaiga – 2008 m. gruodžio 31 d.

Projekto įgyvendinimo eiga:

 • 2005 m. rugsėjo 29 d. baigta įrengti žaliųjų atliekų kompostavimo aikštelė Kairiuose.
 • 2006 m. rugsėjo – gruodžio mėn. baigti įrengti  34 atliekų priėmimo punktai.
 • 2007 m. vasario 23 d. baigta Šiaulių regiono nepavojingų atliekų sąvartyno Aukštrakiuose statyba.
 • 2007 m. baigtos įrengti 247 bendro naudojimo konteinerinės aikštelės.
 • 2008 m. gegužės 29 d. baigta privažiavimo kelio į naująjį Aukštrakių sąvartyną I etapo II eilės statyba.
 • 2008 m. gegužės 29 d. baigta tvarkyti 116 mažųjų sąvartynų/šiukšlynų.
 • 2008 m. birželio 9 d. baigti Kairių sąvartyno uždarymo I-ojo etapo darbai.
 • Įsigyta atliekų tvarkymo įrangos.
„Individualių antrinių žaliavų surinkimo konteinerių įsigijimas Šiaulių regione“

2022 m. kovo 9 d. su LR AM Aplinkos projektų valdymo agentūra (toliau – APVA) pasirašyta projekto „Individualių antrinių žaliavų surinkimo konteinerių įsigijimas Šiaulių regione“ pagal Atliekų prevencijos ir tvarkymo programos priemonę ,,Subsidijos ir dotacijos individualiems antrinių žaliavų surinkimo konteineriams įsigyti“ finansavimo sutartis Nr. AT-D-15(2022), kuria APVA įsipareigojo skirti iki 60 760,00 Eur subsidijos 980 vnt. (240 l talpos) ir 980 vnt. (120 l talpos) konteinerių įsigijimui. Bendra subsidijos suma sudaro iki 50 proc. tinkamų finansuoti išlaidų. 2022 m. lapkričio 11 d. pasirašytas papildomas susitarimas Nr. 1 prie subsidijos teikimo sutarties pakeičiant projekto rodiklius (1 200 vnt. (240 l talpos) ir 1 200 vnt. (120 l talpos) konteineriai) nekeičiant nustatyto finansavimo dydžio ir intensyvumo.

Projekto įgyvendinimo terminas – 2023 m. lapkričio 15 d.

Įsigyjamų konteinerių detalizacija pagal savivaldybes pateikta lentelėje.

Savivaldybė

Individualių konteinerių popieriui / kartonui / plastikams / metalui skaičius (tūris 240 l), vnt.

Individualių konteinerių skaičius stiklui (tūris 120 l), vnt.

Joniškio r.

150

150

Radviliškio r.

130

130

Šiaulių r.

500

500

Šiaulių m.

440

440

Viso:

1 200

1 200

2022 m. balandžio 8 d. su  VšĮ „Gamtos ateitis“, VšĮ „Pakuočių tvarkymo organizacija“ ir VšĮ „Žaliasis taškas“ (toliau – Organizacijos) sudaryta sutartis dėl infrastruktūros plėtros ir infrastruktūros plėtros finansavimo Šiaulių regiono savivaldybėse Nr. S-114, kuria Organizacijos įsipareigojo finansuoti 50 proc. 1 960 vnt. konteinerių įsigijimo kainos bei apmokėti konteinerių paruošimo naudojimui bei pastatymo kaštus. 2022 m. spalio 18 d. su Organizacijomis sudaryta individualių antrinių žaliavų surinkimo konteinerių įsigijimo Šiaulių regione viešojo pirkimo – pardavimo sutartis Nr. S-323, kuria šalys susitarė dėl papildomo konteinerių kiekio (440 vnt.) finansavimo.

Įvykdžius viešojo pirkimo procedūras 2022 m. rugsėjo 15 d. su UAB „Keluva“ sudaryta sutartis Nr. S-290 dėl 1 960 vnt. individualių antrinių žaliavų surinkimo konteinerių įsigijimo su pristatymu Šiaulių regione, kurios vertė  47 314,40 Eur be PVM.  2022 m. lapkričio 9 d. sudarytas papildomas susitarimas Nr.1/ S-344, kuriuo šalys susitarė dėl papildomo kiekio (440 vnt.) konteinerių įsigijimo ir Sutarties vertės pakeitimo į 57 936,00 Eur be PVM. Sutartis įvykdyta.

Projektas įgyvendintas 2022 m. gruodžio 30 d.

„Namų ūkiuose susidariusių asbesto atliekų tvarkymas Akmenės, Joniškio, Kelmės, Radviliškio rajonų savivaldybėse“

Projektas „Namų ūkiuose susidariusių asbesto atliekų tvarkymas Akmenės, Joniškio, Kelmės, Radviliškio rajonų savivaldybėse“

Finansavimo skyrimo pagrindas – APVA direktoriaus 2021 m. gruodžio 6 d. įsakymas Nr. T1-300.

Subsidijos finansavimo procentas – 100 %.

Bendra tinkamas išlaidas pagrindžiančių dokumentų suma – 111 845,11 Eur, kuri pilnai išmokėta.

Pasiekta rodiklio reikšmė – 874,10 tonų namų ūkiuose surinktų ir pašalintų asbesto atliekų. Surinkto ir pašalinto asbesto atliekų kiekio detalizacija pagal savivaldybes pateikta lentelėje.

Savivaldybė

Planuojamas sutvarkyti kiekis, t

Akmenės r.

149,76

Joniškio r.

158,08

Kelmės r.

326,28

Radviliškio r.

239,98

Viso:

874,10

Projektas įgyvendintas 2023-10-31.

„Namų ūkiuose susidariusių asbesto atliekų tvarkymas Joniškio rajono savivaldybėje“

Finansavimo skyrimo pagrindas – APVA direktoriaus 2023 m. lapkričio 14 d. įsakymas Nr. T1-416.

Subsidijos finansavimo procentas – 100 %.

Bendra tinkamas išlaidas pagrindžiančių dokumentų suma – 28 785,10 Eur, kuri pilnai išmokėta.

Pasiekta rodiklio reikšmė – 220,66 tonų namų ūkiuose surinktų ir pašalintų asbesto atliekų.

Projektas įgyvendintas – 2023-12-08.

„Biologinių atliekų surinkimo priemonių įsigijimas Šiaulių regione“

Projektas „Biologinių atliekų surinkimo priemonių įsigijimas Šiaulių regione“

 

Finansavimo sutarties su APVA data ir numeris – 2023-04-13 Nr. AT-D-31(2022)

Subsidijos finansavimo procentas – 85 %.

Bendra tinkamas išlaidas pagrindžiančių dokumentų suma – 59 973,70 Eur.

Apmokėta subsidijos suma – 50 977,65 Eur.

Pasiekta rodiklio reikšmė – 38 058 vnt. aprūpintų biologinių atliekų surinkimo priemonėmis namų ūkių.

Įgyvendinant projektą įsigyta 488 vnt. biologinių atliekų surinkimui skirtų priemonių: 388 vnt. bendros paskirties konteinerių; 100 vnt. individualių konteinerių. Įsigytų konteinerių detalizacija pagal savivaldybes pateikta lentelėje.

Savivaldybė

MVA 0,24 m³ talpos konteineriai, vnt.

BSA individualioms valdoms skirti 0,14 m³ ir 0,24 m³ talpos konteineriai, vnt.

Radviliškio r.

58

 

Šiaulių r.

30

100 (50 vnt. 0,14 m³; 50 vnt. 0,24 m³) 

Šiaulių m.

300

 

 Viso:

388

100

Įsigytos biologinių atliekų surinkimo priemonės pagal paskirtį:

 • MVA plastikiniai konteineriai su specialiu dangčiu (biofiltru ar kt.) ir konteinerio tvirtinimo stovu-laikikliu pastatyti/pritvirtinti bendro naudojimo atliekų surinkimo daugiabučių namų aikštelėse. Šiais konteineriais bus surenkamos maisto ir virtuvės atliekos;
 • BSA plastikiniai, ventiliuojami konteineriai išdalinti Šiaulių r. sav. individualių namų gyventojams žaliųjų ir maisto atliekų rinkimui.

Projektas įgyvendintas – 2023-11-10.

„Tekstilės atliekų surinkimo konteinerių įsigijimas Šiaulių regione“

Projektas „Tekstilės atliekų surinkimo konteinerių įsigijimas Šiaulių regione“

Finansavimo sutarties su APVA data ir numeris – 2022-05-11 Nr. AT-D-54(2022).

Subsidijos finansavimo procentas – 85 %.

Bendra tinkamas išlaidas pagrindžiančių dokumentų suma – 75 255,00 Eur.

Apmokėta subsidijos suma – 63 966,75 Eur.

Pasiekta rodiklio reikšmė – įsigyta 87 vnt. tekstilės atliekų surinkimo konteinerių, kurių detalizacija pagal savivaldybes pateikta lentelėje.

Savivaldybė

Tekstilės konteineriai, vnt.

Akmenės r.

14

Joniškio r.

10

Kelmės r.

10

Radviliškio r.

15

Šiaulių m.

18

Šiaulių r.

20

 Viso:

87

 

Projektas įgyvendintas – 2023-06-07.

„Šiaulių regiono ir Šiaulių regiono savivaldybių atliekų prevencijos ir tvarkymo 2021–2027 m. planų rengimas“

Projektas „Šiaulių regiono ir Šiaulių regiono savivaldybių atliekų prevencijos ir tvarkymo 2021–2027 m. planų rengimas“

Finansavimo sutarties su APVA data ir numeris – 2022-05-17 Nr. AT-D-68(2022).

Subsidijos finansavimo procentas – 100 %.


Subsidija skirta 1 (vieno) regioninio atliekų prevencijos ir tvarkymo plano rengimo paslaugų išlaidų padengimui ir 7 (septyniems) savivaldybių atliekų prevencijos ir tvarkymo planų rengimo paslaugų išlaidų padengimui.

Pasiekta rodiklio reikšmė – parengti 8 vnt. (1 regioninis ir 7 savivaldybių) atliekų prevencijos ir tvarkymo planų.

Bendra tinkamas išlaidas pagrindžiančių dokumentų suma – 81 000,00 Eur, kuri pilnai išmokėta.

Projektas įgyvendintas – 2023-10-31

„Išteklių atgavimo iš sąvartynų galimybių vertinimo modelis ir jo išbandymas Lietuvos sąlygomis“

Projektas ,,Išteklių atgavimo iš sąvartynų galimybių vertinimo modelis ir jo išbandymas Lietuvos sąlygomis“


VšĮ Kauno regiono atliekų tvarkymo centras 2019 m. lapkričio 14 d. pasirašė iš ES struktūrinių fondų bendrai finansuojamo projekto Nr. 01.2.1-LVPA-V-835-03-0005 „Išteklių atgavimo iš sąvartynų galimybių vertinimo modelis ir jo išbandymas Lietuvos sąlygomis“ sutartį. Projektas vykdomas pagal priemonę „Ikiprekybiniai pirkimai LT”. Projekto partneriai UAB Alytaus regiono atliekų tvarkymo centras ir VŠĮ Šiaulių regiono atliekų tvarkymo centras.

Projekto įgyvendinimo laikotarpis – 2019-12-02 – 2023-08-31

Finansavimas – 450 000,00 Eur be PVM, iš kurių:

 • 405 000,00 Eur be PVM ES fondų lėšos;
 • 45 000,00 Eur be PVM pareiškėjo ir partnerių lėšos (kiekvienas partneris įsipareigojo prisidėti po 15 000,00 Eur be PVM sumos).

Tikslas – sukurti detalų algoritmą ir jo pagrindu programinę įrangą, skirtą atliekų sąvartynuose sukauptų produktų ir energijos gamybai tinkamų išteklių potencialo ir atgavimo techninių, ekonominių ir aplinkosauginių galimybių įvertinimui.

Uždavinys: atliktas ikiprekybinis pirkimas.

Projekto veiklos, kurios įgyvendintos trimis etapais:

 1. Koncepcijos modelio kūrimas, sprendimų ieškojimas.
  Veiklos vykdymo laikotarpis – 2019 m. gruodžio mėn.-2021 m. rugsėjo mėn.

Veiklos aprašymas: renkami statistiniai duomenys apie veikiančių ir uždarytų Lietuvos sąvartynų vietas bei juose pašalintų atliekų kiekius ir morfologinę sudėtį. Nesant  duomenų, pastarieji apskaičiuoti atbulinės prognozės būdu naudojant LCA-IWM modelį pagal to laikotarpio socialinius-ekonominius regionų rodiklius.
Visi šie statistiniai ir prognostiniai duomenys susisteminti GIS duomenų bazėje. Pirminė kuriamo modelio schema sudaryta medžiagų ir energijos balanso pagrindais, akcentuojant potencialius įvedinius (atliekų susidarymas, sudėtis ir tvarkymas regione sąvartyno eksploatacijos laikotarpiu, procesą įtakojantys gamtiniai, ekonominiai ir socialiniai veiksniai) ir išvedinius (sąvartyne pašalintų atliekų savybių pokyčiai, susidarantis medžiagų ir energijos potencialas, proceso ekonominiai ir aplinkosauginiai aspektai, sprendimų priėmimo galimybės).
Dalyvauja 4 dalyviai.

 1. Modelio prototipo sukūrimas.
  Veiklos vykdymo laikotarpis – 2021 m. spalio mėn.-2022 m. gruodžio mėn.

Veiklos aprašymas: sąvartyne pašalintų atliekų frakcijų kitimo ir jų medžiagų bei energijos potencialo skaičiavimo bei ekonominio ir aplinkosauginio vertinimo algoritmas  sudarytas remiantis:
sukurta koncepcine schema;
nustatytais pašalintų atliekų kiekiais, sudėtimi bei savybėmis.
Algoritmo pagalba įvesties duomenimis panaudojant turimus statistinius duomenis atlikti  pradiniai iš sąvartynų atgaunamų perdirbamų medžiagų ir energijos potencialų skaičiavimai, jų ekonominis ir aplinkosauginis efektas.
Atliekami pasirinktų sąvartynų Kauno, Šiaulių ir Alytaus atliekų tvarkymo regionuose (po vieną sąvartyną kiekviename regione) bandomieji kasybos ir išteklių potencialo vertinimo darbai, koreguojami kai kurie vertinimo algoritme naudojami koeficientai ir atitinkamai verifikuojamas sudarytas vertinimo algoritmas.
Dalyvauja 3 dalyviai.

 1. Bandomosios versijos sukūrimas ir išbandymas.

Veiklos vykdymo laikotarpis – 2023 m. sausio mėn.-2023 m. rugpjūčio mėn.

Veiklos aprašymas: sudaryto ir verifikuoto algoritmo pagrindu sukurta išteklių atgavimo iš sąvartynų bei jų panaudojimo regioninėse atliekų tvarkymo ir energijos gamybos sistemose galimybių vertinimo programinė įranga, kuri susieta su anksčiau sudaryta GIS duomenų baze, kurioje prieš tai pakoreguoti ir patalpinti potencialūs įvesties duomenys. GIS duomenų bazės galės būti lengvai keičiamos arba bus galima įvesti ir daugiau kitiems regionams ar šalims skirtų GIS duomenų bazių, taip suteikiant programai lankstumo ir platesnio taikymo galimybių. Atliktas kitų pasirinktų Lietuvos ar kitų šalių sąvartynų esančių išteklių atgavimo galimybių vertinimas, tokiu būdu išbandant naujai sukurtą vertinimo programą.

Dalyvauja 2 dalyviai.

„Komunalinių atliekų rūšiuojamojo surinkimo infrastruktūros plėtra Šiaulių regione“

Finansuojama iš Europos Sanglaudos fondo.

Projektas „Komunalinių atliekų rūšiuojamojo surinkimo infrastruktūros plėtra Šiaulių regione“ (Nr.05.2.1-APVA-R-008-61-0001), įgyvendinant priemonę „Komunalinių atliekų tvarkymo infrastruktūros plėtra“ (Nr. 05.2.1-APVA-R-008). 

Projekto įgyvendinimo laikotarpis – 2017-09-30–2024-05-08.

Projekto finansavimo sutartis pasirašyta 2017-11-30

Projekto partneriai: Akmenės r. savivaldybė, Joniškio r. savivaldybė, Kelmės r. savivaldybė, Pakruojo r. savivaldybė, Radviliškio r. savivaldybė, Šiaulių m. savivaldybė, Šiaulių r. savivaldybė.

Projekto vertė – 14 161 194,48 Eur be PVM, iš kurių ES finansavimas sudaro 11 906 872,14 Eur, 1 944 617,17 Eur – partnerių (Šiaulių regiono savivaldybių biudžeto) lėšos, 309 705,17 Eur – ŠRATC lėšos.

Tikslas – tobulinti Šiaulių regiono komunalinių atliekų tvarkymo sistemos infrastruktūrą sukuriant ir išplečiant komunalinių atliekų rūšiuojamojo surinkimo, paruošimo naudoti pakartotinai pajėgumus, informuojant visuomenę atliekų prevencijos ir tvarkymo klausimais.

Uždaviniai: plėtoti komunalinių atliekų rūšiuojamojo surinkimo infrastruktūrą Šiaulių regione ir informuoti visuomenę atliekų prevencijos bei tvarkymo klausimais.

Stebėsenos rodikliai: sukurti/pagerinti atskiro komunalinių atliekų surinkimo pajėgumai – 26 601 tonos/metus.

Informacija apie projekto veiklų įgyvendinimą 2016 m.

Informacija apie projekto veiklų įgyvendinimą 2017 m.

Informacija apie projekto veiklų įgyvendinimą 2018 m.

Informacija apie projekto veiklų įgyvendinimą 2019 m. 

Informacija apie projekto veiklų įgyvendinimą 2020 m.

Informacija apie projekto veiklų įgyvendinimą 2021 m.

Informacija apie projekto veiklų įgyvendinimą 2022 m.

Informacija apie projekto veiklų įgyvendinimą 2023 m.Informacija atnaujinta: 2024-05-21, 09:00:07