Vykdomi projektai

„Komunalinių atliekų rūšiuojamojo surinkimo infrastruktūros plėtra Šiaulių regione“

Finansuojama iš Europos Sanglaudos fondo.

Projektas „Komunalinių atliekų rūšiuojamojo surinkimo infrastruktūros plėtra Šiaulių regione“ (Nr.05.2.1-APVA-R-008-61-0001), įgyvendinant priemonę „Komunalinių atliekų tvarkymo infrastruktūros plėtra“ (Nr. 05.2.1-APVA-R-008). 

Projekto įgyvendinimo laikotarpis – 2017-09-30–2023-12-31.

Projekto finansavimo sutartis pasirašyta 2017-11-30

Projekto partneriai: Akmenės r. savivaldybė, Joniškio r. savivaldybė, Kelmės r. savivaldybė, Pakruojo r. savivaldybė, Radviliškio r. savivaldybė, Šiaulių m. savivaldybė, Šiaulių r. savivaldybė.

Projekto vertė – 14 161 194,48 Eur be PVM, iš kurių ES finansavimas sudaro 11 906 872,14 Eur, 1 944 617,17 Eur – partnerių (Šiaulių regiono savivaldybių biudžeto) lėšos, 309 705,17 Eur – ŠRATC lėšos.

Tikslas – tobulinti Šiaulių regiono komunalinių atliekų tvarkymo sistemos infrastruktūrą sukuriant ir išplečiant komunalinių atliekų rūšiuojamojo surinkimo, paruošimo naudoti pakartotinai pajėgumus, informuojant visuomenę atliekų prevencijos ir tvarkymo klausimais.

Uždaviniai: plėtoti komunalinių atliekų rūšiuojamojo surinkimo infrastruktūrą Šiaulių regione ir informuoti visuomenę atliekų prevencijos bei tvarkymo klausimais.

Stebėsenos rodikliai: sukurti/pagerinti atskiro komunalinių atliekų surinkimo pajėgumai – 26 601 tonos/metus.

Informacija apie projekto veiklų įgyvendinimą 2016 m.

Informacija apie projekto veiklų įgyvendinimą 2017 m.

Informacija apie projekto veiklų įgyvendinimą 2018 m.

Informacija apie projekto veiklų įgyvendinimą 2019 m. 

Informacija apie projekto veiklų įgyvendinimą 2020 m.

Informacija apie projekto veiklų įgyvendinimą 2021 m.

Informacija apie projekto veiklų įgyvendinimą 2022 m.

„Šiaulių regiono Aukštrakių sąvartyno išskiriamų dujų surinkimo ir utilizavimo sistemos statyba"

Projektas „Šiaulių regiono Aukštrakių sąvartyno išskiriamų dujų surinkimo ir utilizavimo sistemos statyba" 

Planuojamas projekto įgyvendinimo laikotarpis – visas Šiaulių regiono nepavojingų atliekų sąvartyno eksploatavimo laikotarpis ir 15 metų po sąvartyno uždarymo dienos.

Finansavimas – UAB „Enodus“ lėšos. 

Tikslai: Suprojektuoti biodujų vamzdyno atšaką į biodujų deginimo žvakę ir naują dujopūtę – kompresorinę, kuri sąvartyne susidarančias dujas perspektyvoje tiektų nauju dujotiekiu.

Uždaviniai: Šiaulių regiono Aukštrakių sąvartyno išskiriamų dujų surinkimas ir utilizavimas, panaudojant jas naudingos energijos gamybai vietoje, arba transportuojant vamzdynais.

Projekto veiklos: 

I etapas – sąvartyno išskiriamų dujų surinkimo ir utilizavimo sistema (vamzdžių klojimas, dujopūtės statymas ir biodujų žvakės įrengimas);

II etapas – kogeneracinės jėgainės įrengimas.

Veiklos įgyvendinimo rodikliai: 

Įrengta kogeneracinė jėgainė.

Informacija apie projekto veiklų įgyvendinimą 2017 m.

Informacija apie projekto veiklų įgyvendinimą 2018 m. 

Informacija apie projekto veiklų įgyvendinimą 2019 m.   

Informacija apie projekto veiklų įgyvendinimą 2020 m. 

Informacija apie projekto veiklų įgyvendinimą 2021 m. 

Informacija apie projekto veiklų įgyvendinimą 2022 m.

„Rūšiuojamuoju būdu surinktų maisto ir virtuvės atliekų apdorojimo infrastruktūros sukūrimas Šiaulių regione“

Finansuojama iš ES Sanglaudos fondo.

Projektas „Rūšiuojamuoju būdu surinktų maisto ir virtuvės atliekų apdorojimo infrastruktūros sukūrimas Šiaulių regione“ 

Projekto įgyvendinimo laikotarpis – 2020-07-23–2023-12-31

Projekto finansavimo sutartis pasirašyta: 2021-06-25

Projekto partneriai: Joniškio r. savivaldybė, Kelmės r. savivaldybė, Radviliškio r. savivaldybė, Šiaulių m. savivaldybė, Šiaulių r. savivaldybė.

Projekto vertė – 3 499 078,82 Eur be PVM, iš kurių ES finansavimas sudaro 2 974 217,00 Eur, 229 023,45 – partnerių (Šiaulių regiono savivaldybių biudžeto) lėšos, 295 838,37 – ŠRATC lėšos.

Tikslas – tobulinti Šiaulių regiono komunalinių atliekų tvarkymo sistemos infrastruktūrą, sukuriant biologiškai skaidžių maisto ir virtuvės atliekų apdorojimo pajėgumus ir tokiu būdu padidinti komunalinių atliekų pakartotinio panaudojimo apimtis bei mažinti aplinkos taršą.

Uždavinys: sukurti maisto ir virtuvės atliekų apdorojimo pajėgumus.

Projekto veikla apima atliekų tvarkymo infrastruktūros plėtrą sukuriant maisto ir virtuvės atliekų apdorojimo pajėgumus, t. y. įrengiant priėmimo / laikymo zoną ir įsigyjant reikalingą įrangą. Veikla įgyvendinama Šiaulių regiono savivaldybės teritorijoje. Projekto metu įrengtame įrenginyje bus apdorojamos pirminio rūšiavimo būdu iš Joniškio, Kelmės, Radviliškio, Šiaulių r. bei Šiaulių m. sav. gyventojų surinktos biologiškai skaidžios maisto ir virtuvės atliekos.

Šiaulių regiono siektinos reikšmės, siekiant sukurti / pagerinti maisto / virtuvės atliekų apdorojimo pajėgumus – 4 328 tonos / metus.

Informacija apie projekto veiklų įgyvendinimą 2020 m.

Informacija apie projekto veiklų įgyvendinimą 2021 m.

Informacija apie projekto veiklų įgyvendinimą 2022 m.Informacija atnaujinta: 2024-01-03, 14:35:08