Vykdomi projektai

„Komunalinių atliekų rūšiuojamojo surinkimo infrastruktūros plėtra Šiaulių regione“

Finansuojama iš Europos Sanglaudos fondo.

Projektas „Komunalinių atliekų rūšiuojamojo surinkimo infrastruktūros plėtra Šiaulių regione“ (Nr.05.2.1-APVA-R-008-61-0001), įgyvendinant priemonę „Komunalinių atliekų tvarkymo infrastruktūros plėtra“ (Nr. 05.2.1-APVA-R-008). 

Projekto įgyvendinimo laikotarpis – 2017-09-30–2023-09-01.

Projekto finansavimo sutartis pasirašyta 2017-11-30

Projekto vertė – 11 972 067,87 Eur be PVM. 

Tikslas – tobulinti Šiaulių regiono komunalinių atliekų tvarkymo sistemos infrastruktūrą sukuriant ir išplečiant komunalinių atliekų rūšiuojamojo surinkimo, paruošimo naudoti pakartotinai pajėgumus, informuojant visuomenę atliekų prevencijos ir tvarkymo klausimais.

Uždaviniai: plėtoti komunalinių atliekų rūšiuojamojo surinkimo infrastruktūrą Šiaulių regione ir informuoti visuomenę atliekų prevencijos bei tvarkymo klausimais

Informacija apie projekto veiklų įgyvendinimą 2016 m.

Informacija apie projekto veiklų įgyvendinimą 2017 m.

Informacija apie projekto veiklų įgyvendinimą 2018 m.

Informacija apie projekto veiklų įgyvendinimą 2019 m. 

Informacija apie projekto veiklų įgyvendinimą 2020 m.

Informacija apie projekto veiklų įgyvendinimą 2021 m.

„Šiaulių regiono Aukštrakių sąvartyno išskiriamų dujų surinkimo ir utilizavimo sistemos statyba"

Projektas „Šiaulių regiono Aukštrakių sąvartyno išskiriamų dujų surinkimo ir utilizavimo sistemos statyba" 

Planuojamas projekto įgyvendinimo laikotarpis – visas Šiaulių regiono nepavojingų atliekų sąvartyno eksploatavimo laikotarpis ir 15 metų po sąvartyno uždarymo dienos.

Finansavimas – UAB „Enodus“ lėšos. 

Tikslai: Suprojektuoti biodujų vamzdyno atšaką į biodujų deginimo žvakę ir naują dujopūtę – kompresorinę, kuri sąvartyne susidarančias dujas perspektyvoje tiektų nauju dujotiekiu.

Uždaviniai: Šiaulių regiono Aukštrakių sąvartyno išskiriamų dujų surinkimas ir utilizavimas, panaudojant jas naudingos energijos gamybai vietoje, arba transportuojant vamzdynais.

Projekto veiklos: 

I etapas – sąvartyno išskiriamų dujų surinkimo ir utilizavimo sistema (vamzdžių klojimas, dujopūtės statymas ir biodujų žvakės įrengimas);

II etapas – kogeneracinės jėgainės įrengimas.

Veiklos įgyvendinimo rodikliai: 

Įrengta kogeneracinė jėgainė.

Informacija apie projekto veiklų įgyvendinimą 2017 m.

Informacija apie projekto veiklų įgyvendinimą 2018 m. 

Informacija apie projekto veiklų įgyvendinimą 2019 m.   

Informacija apie projekto veiklų įgyvendinimą 2020 m. 

Informacija apie projekto veiklų įgyvendinimą 2021 m. 

„Išteklių atgavimo iš sąvartynų galimybių vertinimo modelis ir jo išbandymas Lietuvos sąlygomis“

Projektas ,,Išteklių atgavimo  iš sąvartynų galimybių vertinimo modelis ir jo išbandymas Lietuvos sąlygomis“


Projekto įgyvendinimo laikotarpis – 2019-12-02 – 2021-12-01

Projekto partneriai – VšĮ „Kauno regiono atliekų tvarkymo centras“, VšĮ „Šiaulių regiono atliekų tvarkymo centras“, UAB „Alytaus regiono atliekų tvarkymo centras“.

Finansavimo sutartis – 2019-11-15

Finansavimas – 450 000,00 Eur be PVM, iš kurių:

 • 405 000,00 Eur be PVM ES fondų lėšos;
 • 45 000,00 Eur be PVM pareiškėjo ir partnerių lėšos (kiekvienas partneris įsipareigojo prisidėti po 15 000,00 Eur be PVM sumos)
Tikslas - sukurti detalų algoritmą ir jo pagrindu programinę įrangą, skirtą atliekų sąvartynuose sukauptų produktų ir energijos gamybai tinkamų išteklių potencialo ir atgavimo techninių, ekonominių ir aplinkosauginių galimybių įvertinimui.
 
Uždaviniai: Atliktas ikiprekybinis pirkimas
 
Projekto veiklos:
 1. Koncepcijos modelio kūrimas, sprendimų ieškojimas.
 2. Modelio prototipo sukūrimas.
 3. Bandomosios versijos sukūrimas ir išbandymas.
Informacija apie projekto veiklų įgyvendinimą 2019 m.  

„Rūšiuojamuoju būdu surinktų maisto ir virtuvės atliekų apdorojimo infrastruktūros sukūrimas Šiaulių regione“

Finansuojama iš ES Sanglaudos fondo.

Projektas „Rūšiuojamuoju būdu surinktų maisto ir virtuvės atliekų apdorojimo infrastruktūros sukūrimas Šiaulių regione“ 

Projekto įgyvendinimo laikotarpis – 2020-07-23–2023-06-30

Projekto finansavimo sutartis pasirašyta: 2021-06-25

Projekto vertė – 1 817 646,44 Eur be PVM. 

Tikslas – tobulinti Šiaulių regiono komunalinių atliekų tvarkymo sistemos infrastruktūrą, sukuriant biologiškai skaidžių maisto ir virtuvės atliekų apdorojimo pajėgumus ir tokiu būdu padidinti komunalinių atliekų pakartotinio panaudojimo apimtis bei mažinti aplinkos taršą.

Uždavinys: sukurti maisto ir virtuvės atliekų apdorojimo pajėgumus.

Projekto veikla – esamos komunalinių atliekų tvarkymo infrastruktūros pritaikymas maisto / virtuvės atliekų apdorojimui (PFSA 11.6 p.) įrengiant priėmimo / laikymo zoną ir įsigyjant smulkintuvą, plastiko atskyrėją, maišytuvą, sijotuvą.

Projekto partneriai: Šiaulių miesto savivaldybės administracija, Joniškio rajono savivaldybės administracija, Kelmės rajono savivaldybės administracija, Radviliškio rajono savivaldybės administracija, Šiaulių rajono savivaldybės administracija.

Šiaulių regiono siektinos reikšmės, siekiant sukurti / pagerinti maisto / virtuvės atliekų apdorojimo pajėgumus – 4 327 tonos / metus.

Informacija apie projekto veiklų įgyvendinimą 2020 m.

Informacija apie projekto veiklų įgyvendinimą 2021 m.

„Namų ūkiuose susidariusių asbesto atliekų tvarkymas Akmenės, Joniškio, Kelmės, Radviliškio rajonų savivaldybėse“

Projektas „Namų ūkiuose susidariusių asbesto atliekų tvarkymas Akmenės, Joniškio, Kelmės, Radviliškio rajonų savivaldybėse“

Sprendimas dėl finansavimo skyrimo projektui „Namų ūkiuose susidariusių asbesto atliekų tvarkymas Akmenės, Joniškio, Kelmės, Radviliškio rajonų savivaldybėse“ pagal Atliekų prevencijos ir tvarkymo programos priemonę „Subsidijos ir dotacijos namų ūkiuose susidariusioms asbesto atliekoms tvarkyti“ patvirtintas 2021 m. lapkričio 29 d. APVA direktoriaus įsakymu Nr. T1-287.

Projekto įgyvendinimo terminas – 2023 m. lapkričio 15 d.

Planuojamo sutvarkyti namų ūkiuose susidariusio asbesto šiferio atliekų kiekio detalizacija pagal savivaldybes pateikta lentelėje.

Savivaldybė

Planuojamas sutvarkyti kiekis, t

Akmenės r.

160

Joniškio r.

160

Kelmės r.

334

Radviliškio r.

240

Viso:

894

Įvykdžius viešojo pirkimo procedūras, 2022 m. spalio 17 d. su UAB „Ecoservice projektai“ pasirašytos 12 mėn. galiojimo trukmės paslaugų viešojo pirkimo-pardavimo sutartys, kuriose asbesto turinčių atliekų surinkimo ir transportavimo paslaugų kaina visuose rajonuose nustatyta 74,38 Eur be PVM/t:

 • Nr. S-319 „Asbesto turinčių atliekų surinkimo Akmenės r. sav. ir transportavimo paslaugų viešojo pirkimo – pardavimo sutartis“, kurios vertė 11 900,80 Eur be PVM;
 • Nr. S-320 „Asbesto turinčių atliekų surinkimo Joniškio r. sav. ir transportavimo paslaugų viešojo pirkimo – pardavimo sutartis“, kurios vertė 11 900,80 Eur be PVM;
 • Nr. S-321 „Asbesto turinčių atliekų surinkimo Kelmės r. sav. ir transportavimo paslaugų viešojo pirkimo – pardavimo sutartis“, kurios vertė 24 842,92 Eur be PVM;
 • Nr. S-322 „Asbesto turinčių atliekų surinkimo Radviliškio r. sav. ir transportavimo paslaugų viešojo pirkimo – pardavimo sutartis“, kurios vertė 17 851,20 Eur be PVM.

Įgyvendinant šį projektą per 2022 m. iš Radviliškio r. gyventojų surinkta ir pristatyta į Šiaulių regiono nepavojingų atliekų sąvartyną 120,78 t asbesto turinčių atliekų.

2022 m. iš kitų savivaldybių gyventojų asbesto turinčios atliekos nebuvo rinktos.

 

„Biologinių atliekų surinkimo priemonių įsigijimas Šiaulių regione“

Projektas „Biologinių atliekų surinkimo priemonių įsigijimas Šiaulių regione“

 

2022 m. balandžio 13 d. su APVA pasirašyta projekto „Biologinių atliekų surinkimo priemonių įsigijimas Šiaulių regione“ pagal Atliekų prevencijos ir tvarkymo programos priemonę „Subsidijos ir dotacijos biologinių atliekų surinkimo priemonėms įsigyti“ finansavimo sutartis Nr. AT-D-31(2022), kuria APVA įsipareigojo skirti iki 71 315,00 Eur subsidijos 488 vnt. biologinių atliekų surinkimo priemonių (388 vnt. bendros paskirties konteinerių ir 100 vnt. individualių konteinerių) įsigijimui aprūpinant 13 134 namų ūkių. Finansavimo intensyvumas – 85 proc. tinkamų finansuoti išlaidų.

Projekto įgyvendinimo terminas – 2023 m. lapkričio 15 d.

Įsigyjamų konteinerių detalizacija pagal savivaldybes pateikta lentelėje.

Savivaldybė

MVA 0,24 m³ talpos konteineriai, vnt.

BSA individualioms valdoms skirti 0,14 m³ ir 0,24 m³ talpos konteineriai, vnt.

Radviliškio r.

58

 

Šiaulių r.

30

100 (50 vnt. 0,14 m³; 50 vnt. 0,24 m³) 

Šiaulių m.

300

 

 Viso:

388

100

Planuojamos įsigyti biologinių atliekų surinkimo priemonės pagal paskirtį:

 • MVA plastikiniai konteineriai su specialiu dangčiu (biofiltru ar kt.) ir konteinerio tvirtinimo stovu-laikikliu bus statomi/tvirtinami bendro naudojimo atliekų surinkimo daugiabučių namų aikštelėse ir jais bus surenkamos maisto ir virtuvės atliekos;
 • BSA plastikiniai, ventiliuojami konteineriai bus išdalinti Šiaulių r. sav. individualių namų gyventojams žaliųjų ir maisto atliekų rinkimui.

Atsižvelgiant į Valstybiniame atliekų prevencijos ir tvarkymo 2021-2027 m. plane numatytas užduotis savivaldybėms iki 2023 metų gruodžio 31 d. įdiegti maisto bei virtuvės atliekų rūšiuojamąjį surinkimą, projekte suplanuotų priemonių įsigijimas planuojamas pradėti 2023 m.

 

„Tekstilės atliekų surinkimo konteinerių įsigijimas Šiaulių regione“

Projektas „Tekstilės atliekų surinkimo konteinerių įsigijimas Šiaulių regione“

2022 m. gegužės 11 d. su APVA pasirašyta projekto „Tekstilės atliekų surinkimo konteinerių įsigijimas Šiaulių regione“ pagal Atliekų prevencijos ir tvarkymo programos priemonę „Subsidijos ir dotacijos tekstilės atliekų surinkimo konteineriams įsigyti“ finansavimo sutartis Nr. (29-2-16)-APVA-4217, kuria APVA įsipareigojo skirti iki 88 700,00 Eur subsidijos 87 vnt. tekstilės surinkimo konteinerių įsigijimui. Finansavimo intensyvumas – 85 proc. tinkamų finansuoti išlaidų.

Projekto įgyvendinimo terminas – 2023 m. lapkričio 15 d.

Įsigyjamų konteinerių detalizacija pagal savivaldybes pateikta lentelėje.

Savivaldybė

Tekstilės konteineriai, vnt.

Akmenės r.

14

Joniškio r.

10

Kelmės r.

10

Radviliškio r.

15

Šiaulių m.

18

Šiaulių r.

20

 Viso:

87

 

 

„Šiaulių regiono ir Šiaulių regiono savivaldybių atliekų prevencijos ir tvarkymo 2021–2027 m. planų rengimas“

Projektas „Šiaulių regiono ir Šiaulių regiono savivaldybių atliekų prevencijos ir tvarkymo 2021–2027 m. planų rengimas“

2022 m. gegužės 17 d. su APVA pasirašyta projekto „Šiaulių regiono ir Šiaulių regiono savivaldybių atliekų prevencijos ir tvarkymo 2021–2027 m. planų rengimas“ pagal Atliekų prevencijos ir tvarkymo programos priemonę „Subsidijos ir dotacijos regioninių ir savivaldybių atliekų prevencijos ir tvarkymo planų projektų rengimui“ finansavimo sutartis Nr. (29-2-16)-APVA-4527, kuria APVA įsipareigojo skirti ne daugiau 90 000,00 Eur subsidijos 1 (vienam) regioninio atliekų prevencijos ir tvarkymo plano rengimo paslaugų išlaidų padengimui ir 7 (septyniems) savivaldybių atliekų prevencijos ir tvarkymo planų rengimo paslaugų išlaidų padengimui. Finansavimo intensyvumas – 100 proc. tinkamų finansuoti išlaidų.

Projekto įgyvendinimo terminas – 2023 m. lapkričio 15 d.

Įvykdžius viešųjų pirkimų procedūras su UAB „Ekokonsultacijos“ 2022 m. gegužės 26 d. pasirašyta „Šiaulių regiono ir Šiaulių regiono savivaldybių atliekų prevencijos ir tvarkymo 2021-2027 m. planų rengimo paslaugų teikimo sutartis“ Nr. S-176, kurios vertė 81 000,00 Eur be PVM., terminas – 12 mėn.Informacija atnaujinta: 2023-05-02, 12:30:38