Veikla

Įstaigos veiklos sritys:

 • Vieningos regioninės komunalinių atliekų tvarkymo sistemos kūrimas ir plėtra.
 • Šiaulių regiono nepavojingų atliekų sąvartyno eksploatavimas.
 • Atliekų priėmimo punktų, kompostavimo aikštelių ir kitų atliekų surinkimo, tvarkymo objektų eksploatavimas.
 • Šiandieninių aplinkosaugos reikalavimų nebeatitinkančių sąvartynų uždarymas ir sutvarkymas.
 • Eksploatuojamo regioninio sąvartyno ir visų uždarytų bei sutvarkytų sąvartynų monitoringo vykdymas.
 • Komunalinių atliekų surinkimo iš fizinių ir juridinių asmenų organizavimas.
 • Buityje susidarančių antrinių žaliavų surinkimo iš gyventojų organizavimas.
 • Namų ūkiuose susidarančių biologiškai skaidžių atliekų surinkimo organizavimas.
 • Buityje susidarančių pavojingų atliekų surinkimo iš gyventojų organizavimas.
 • Žaliųjų atliekų priėmimas ir kompostavimas žaliųjų atliekų kompostavimo aikštelėse.
 • Komunalinių ir nepavojingų ūkinių bei komercinių atliekų, kurių šiuo metu nėra galimybių perdirbti, priėmimas ir šalinimas Šiaulių regiono nepavojingų atliekų sąvartyne.
 • Principo „teršėjas moka” įgyvendinimas.
 • Vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą administravimas.
 • Pagalba regiono savivaldybėms sprendžiant atliekų tvarkymo klausimus.
 • Pagalba savivaldybėms rengiant regiono ir savivaldybių atliekų tvarkymo planus, regione ir savivaldybių teritorijose atliekų tvarkymą reglamentuojančių teisės aktų ir sprendimų projektus.
 • Visuomenės informavimas ir švietimas komunalinių atliekų tvarkymo klausimais.
Informacija atnaujinta: 2022-09-23, 10:48:32